Butlletí Agost-Setembre 2011

EDITORIAL

PROSPERITAT I DENSITAT DEMOGRÀFICA

Fa dues o tres dècades era molt comú que governs, estats, institucions i investigadors tragueren a l’opinió publica el possible problema i l’enrenou de l’excés de la densitat demogràfica al món. Els arguments eren molt convincents; la dificultat alimentària i de qualitat de vida, la manca d’oportunitats i de feina per a molts, la reducció en els estàndards d’educació i cultura per a la majoria, el malbaratament dels recursos naturals, la destrucció de la natura, l’emmetzinament de la vida i dels ecosistemes...

És ben estrany que una trentena d’anys després, en que les condicions en lloc de millorar han desafavorit de manera alarmant, sigui una qüestió oblidada per a tothom. Podem creure que és un oblit? Quina qüestió inconfessable ha estat reconduïda i en quina finalitat? Nosaltres no tenim la resposta però podem albirar i intuir les possibles causes seguint un raonament simple però gens esperançador.

És sens dubte un gir en la gestió social i en els interessos de l’elit mundial el que està dirigint aquesta qüestió. Anteriorment, ara fa uns cinquanta anys, els interessos dels dirigents mundials podien ser en gran mesura compartits per la majoria i la pèrdua d’oportunitats i de qualitat de vida era una cosa de tots. Mica en mica, aquells que frisaven per l’obtenció de poder varen ser capaços d’imaginar i trobar oportunitats allí on podien veure-hi problemes. Varen fer un petit descobriment; en realitat que hi hagués inseguretat alimentària, de recursos i social per a la majoria no els afectaria a ells perquè tenien la paella pel mànec i no perdrien els avantatges.

D’altra banda, l’augment de la població ciutadana i els pagaments pels serveis i pels drets socials i humans era un negoci segur. Quanta més gent millor perquè era un peatge segur i garantit aplicat a totes les xarxes de distribució de serveis, incloses la salut i el sistema sanitari. Tot plegat era una font de riquesa incalculable i una manera de fer girar la roda de producció d’una manera no aturable. Fins i tots les guerres podien ser un gran negoci en venda d’armes, reconstrucció urbanística, atenció sanitària i seqüeles psicofísiques... En tot cas, passés el que passés, ells hi seguien guanyant. Per què evitar l’excés demogràfic? Per què conduir el progrés econòmic en una sola direcció?

Sens dubte per a l’èxit de les seves enigmàtiques campanyes era important que la ciutadania no sospités de la conxorxa però alhora era fàcilment ocultable per la incredibilitat de la qüestió i per la munió confusa d’interessos i informacions que s’impliquen en les maneres d’aquesta societat en la què costa força esbrinar els orígens de les coses i les causes.

El mateix Hitler va dir una vegada “una proposta molt increïble és més fàcil de fer empassar a la societat perquè les persones creuen que és molt difícil generar una conspiració a gran escala i amb gran malvolença”.

Sens dubte aquest sotmetiment és insostenible a mig i llarg termini, però és una bona estratègia per a conduir l’economia i el poder a mans d’una minoria a curt termini. Després, i en les mans d’un “nou ordre mundial”, tot es pot reiniciar de nou.

Jordi Orús

PROSPERIDAD Y DENSIDAD DEMOGRÁFICA

Hace dos o tres décadas era común que gobiernos, estados, instituciones e investigadores llevaran a la opinión pública el posible problema y el enredo del exceso de la densidad demográfica en el mundo. Los argumentos eran muy convincentes; la dificultad alimenticia y de calidad de vida, la falta de oportunidades y de trabajo para muchos, la reducción en los estándares de educación y cultura para una mayoría, el mal uso de los recursos naturales, la destrucción de la naturaleza, el envenenamiento de la vida y de los ecosistemas…

Es muy extraño que treinta años después, en que las condiciones en lugar de mejorar hayan empeorado de manera alarmante, sea una cuestión olvidada por todos. ¿Podemos creer que es un olvido? ¿Qué cuestión inconfesable ha sido reconducida y con qué finalidad? Nosotros no tenemos la respuesta pero podemos otear e intuir las posibles causas siguiendo un razonamiento simple pero nada esperanzador.

Es sin duda un giro en la gestión social y en los intereses de la élite mundial lo que está dirigiendo esta cuestión. Anteriormente, hace cincuenta años, los intereses de los dirigentes mundiales podían ser en gran medida compartidos por la mayoría y la pérdida de oportunidades y de la calidad de vida era cosa de todos. Poco a apoco aquellos que ansiaban por la obtención de poder, fueron capaces de imaginar y encontrar oportunidades allí donde antes sólo vieron problemas. Hicieron un pequeño descubrimiento; en realidad que hubiera inseguridad alimenticia, de recursos y social para la mayoría no les afectaría a ellos porque tenían la paella por el mango y no perderían sus ventajas.

Por otro lado, el aumento de la población ciudadana y los pagos por los servicios y por los derechos sociales eran un negocio seguro. Cuanta más gente mejor porque era un peaje seguro y garantizado aplicado a todas las redes de distribución, incluidas la salud y el sistema sanitario. Todo junto era una fuente de riqueza incalculable y una manera de hacer girar la rueda de producción de una manera imparable. Hasta las guerras podían ser un negocio en venta de armas, reconstrucción urbanística, atención sanitaria y secuelas psicofísicas… en todo, caso pasara lo que pasara, ellos seguirían ganando. ¿Por qué evitar entonces el exceso demográfico? ¿Por qué conducir el progreso económico en una sola dirección?

Sin duda para el éxito de sus enigmáticas campañas era importante que la ciudadanía no sospechara del conchaveo pero al mismo tiempo era fácilmente ocultable por la incredibilidad de la cuestión y por el enjambre confuso de intereses e informaciones que se implican en las maneras de esta sociedad en la que cuesta desmenuzar los orígenes de las cosas y las causas.

El mismo Hitler dijo en una ocasión “una propuesta muy increíble es mas fácil de hacer tragar a la sociedad porque las personas creen que es muy difícil generar una conspiración a gran escala y con tanta malevolencia”.

Sin duda este sometimiento es insostenible a medio y largo plazo, pero es una buena estrategia para conducir la economía y el poder a manos de una minoría a corto plazo. Después, y en las manos de “un nuevo orden mundial”, todo se puede reiniciar de nuevo.

Jordi Orús

NOTÍCIES

La Copa del Clima dels Ciutadans Europeus
La Copa del Clima dels Ciutadans Europeus (ECCC) és una competició domèstica per ajudar-te a controlar el teu consum energètic durant 12 mesos des de l'abril de 2011.
Una competició en la què tu i les teves factures sou els protagonistes! (Llegir més...)
La Copa del Clima de los Ciudadanos Europeos
La Copa del Clima de los Ciudadanos Europeos (ECCC) es una competición doméstica para ayudarte a controlar tu consumo energético durante 12 meses desde abril de 2011.
¡Una competición en la que tú y tus facturas sois los protagonistas! (Leer más...)

Frenant l'Armamentisme
Al segle XXI, amb previsions de crisis energètiques i amenaces de canvi climàtic, els perills per a la seguretat seran, sens dubte, molt diferents dels del segle XX. Per això molts especialistes consideren urgent posar fi ja a les inèrcies que arrossega el complex militar-industrial, i desinvertir en la indústria d’armament i reconvertir-la, per adequar-la a les necessitats reals del segle XXI. La promoció del desenvolupament és la primera línia de defensa.
Frenando el Armamentismo
En el siglo XXI, con previsiones de crisis energéticas y amenazas de cambio climático, los peligros para la seguridad serán, sin duda, muy diferentes de los del siglo XX. Por esta razón muchos especialistas consideran urgente poner fin ya a las inercias que arrastra el complejo militar-industrial, y desinvertir en la industria de armamento y reconvertirla, para adecuarla a las necesidades reales del siglo XXI. La promoción del desarrollo es la primera línea de defensa.

http://www.tv3.cat/videos/3504870/Frenant-larmamentisme

Red emprendeverde - Fundació Biodiversitat
La Xarxa emprendeverde és una iniciativa de la Fundació Biodiversitat per fomentar la creació i consolidació d'empreses o noves línies de negoci en activitats vinculades al medi ambient i canalitzar la inversió cap a activitats econòmiques sostenibles.
Red emprendeverde - Fundación Biodiversidad
La Red emprendeverde es una iniciativa de la Fundación Biodiversidad para fomentar la creación y consolidación de empresas o nuevas líneas de negocio en actividades vinculadas al medio ambiente y canalizar la inversión hacia actividades económicas sostenibles.

Obert el procés de participació pública per elaborar el nou Pla d'Energia de Catalunya
Abierto el proceso de participación pública para elaborar el nuevo Plan de Energía de Catalunya  


CAMPANYES

Sudán, ¡basta ya! 

Donem suport a Aung San Suu Kyi
Apoyemos a Aung San Suu Kyi

No més formigó a les nostres costes
No más hormigón en nuestras costas


UN REGAL...

Nick Vujicic - Una vida sense límits
Jove australià que va néixer sense braços ni cames. La seva vida és un vertader miracle que Déu ens regala a tots per a que valorem el que tenim.
Nick Vujicic - Una vida sin límites
Joven australiano que nació sin brazos ni piernas. Su vida es un verdadero milagro que Dios nos regala a todos para que valoremos lo que tenemos.


No hay comentarios:

Publicar un comentario