Consells...

30 CONSELLS PER A ESTALVIAR ENERGIA

Clicant sobre aquest enllaç trobaràs unes pautes per a minimitzar el consum d'energia en el teu entorn més proper.

30 CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

Clicando sobre este enlace encontrarás unas pautas para minimizar el consumo de energía en tu entorno más cercano.


REDUIR EMISSIONS
LA MANERA "STANDBY" EN ELS EQUIPS ELECTRÒNICS
Font: www.ceroco2.org

El desenvolupament tecnològic de la nostra societat ens porta a les llars cada vegada més aparells que ens permeten viure d'una manera còmoda i confortable. No obstant això, una característica que ja va sent bastant comuna a tots ells, és que aquests equips simplement per estar endollats a la xarxa estan consumint energia sense dur a terme la funció per a la qual han estat dissenyats. La manera de funcionament denominada "Standby", fa possible, per exemple, poder encendre la televisió o el vídeo amb el comandament a distància, mostrar l'hora al microones, encendre l'ordinador amb una trucada de telèfon, etc.

En el següent enllaç podràs consultar la taula on es recullen els consums de diferents aparells electrònics funcionant en manera "Standby" i les seves corresponents emissions de CO2: taula consums/emissions CO2

REDUCIR EMISIONES
EL MODO "STANDBY" EN LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS
Fuente: www.ceroco2.org

El desarrollo tecnológico de nuestra sociedad nos trae a los hogares cada vez más aparatos que nos permiten vivir de una manera cómoda y confortable. No obstante, una característica que ya va siendo bastante común a todos ellos es que estos equipos simplemente por estar enchufados a la red consumen energía aún sin llevar a cabo la función para la que han sido diseñados. El modo de funcionamiento denominado "Standby", hace posible, por ejemplo, el poder encender la televisión o el video con el mando a distancia, mostrar la hora en el microondas, encender el ordenador con una llamada de teléfono, etc.


En el siguiente enlace podrás consultar la tabla donde se recogen los consumos de diferentes aparatos electrónicos funcionando en modo "Standby" y sus correspondientes emisiones de CO2: tabla consumos/emisiones CO2


CONSELLS DE GREENPEACE PER A REDUIR
EL CONSUM DE PETROLI A LA VIDA QUOTIDIANA

1. Utilitzar la bicicleta, el transport públic o compartir vehicle per a anar a treballar.
2. Escollir, sempre que sigui possible, productes que no estiguin envasats en plàstic o que el seu contenidor pugui reciclar-se o tornar a fer-se servir.
3. Comprar fruites i verdures ecològiques (el petroli acostuma sovint a formar part de la composició dels fertilitzants i pesticides).
4. Comprar productes de bellesa (xampú, sabó, maquillatge...) a base d'ingredients naturals, i no de petroli.
5. Escollir sempre que es pugui productes elaborats localment ja que hi ha menys transport involucrat.
6. Comprar roba feta de cotó orgànic o de cànem i no dels derivats del petroli.
7. Evitar l'ús d'articles d'un sol ús en picnics i festes.
8. Reduir l'ús de l'aigua d'ampolla (utilitzar mètodes de filtratge per a l'aigua de consum domèstic).

9. Viatjar el mínim possible en avió.
10. Exigir que el Govern impulsi l'energia renovable en lloc del petroli.CONSEJOS DE GREENPEACE PARA REDUCIR
EL CONSUMO DE PETRÓLEO EN LA VIDA COTIDIANA

1. Utilizar la bicicleta, el transporte público o compartir vehículo para ir a trabajar.
2. Elegir, siempre que sea posible, productos que no estén envasados en plástico o cuyo contenedor pueda reciclarse o reutilizarse.
3. Comprar frutas y verduras ecológicas (el petróleo suele a menudo formar parte de la composición de fertilizantes y pesticidas).
4. Comprar productos de belleza (champú, jabón, maquillaje...) a base de ingredientes naturales, no de petróleo.
5. Elegir siempre que sea posible los productos producidos localmente puesto que hay menos transporte involucrado.
6. Comprar ropa hecha de algodón orgánico o cáñamo y no de los derivados del petróleo.
7. Evitar el uso de artículos no desechables en picnics y fiestas.
8. Reducir el uso de agua embotellada (utilizar sistemas de filtraje para el agua de consumo doméstico).
9. Viajar el mínimo posible en avión.
10. Exigir que el Gobierno impulse la energía renovable en lugar del petróleo.L´OFICINA ECOLÒGICA

Entorn sostenible

Un oficinista produeix una mitjana de 100 quilos de residus a l´any i fa un consum considerable d´energia. De fet, el sector terciari produeix un 40% de les emissions de CO2 a Europa. Millorar aquesta situació no sempre implica una gran despesa. Tot el contrari, pot ajudar a les empreses a estalviar diners. Contenidors per separar residus, cisternes estalviadores, màquines expenedores de begudes que permeten fer servir gots que no siguin d´un sol ús, sistemes de comunicació interns per mitjans electrònics o un logo que capti l´atenció sobre els missatges lligats a la gestió ecològica són tots ells part de la solució.

Vostè pot fer molt per canviar les coses, però una veritable gestió ecològica requereix la col.laboració de tots els companys i de la direcció. És important que l´empresa difongui bons consells, doni a conèixer als empleats els objectius aconseguits i els animi a proposar solucions.

Frenar el consum de paper (Llegir més...)

LA OFICINA ECOLÓGICA


Entorno sostenible
Un oficinista produce de media 100 kilos de residuos al año y hace un gasto considerable de agua y energía. De hecho, el sector terciario produce un 40% de las emisiones de CO2 en Europa. Mejorar esta situación no siempre implica un gran desembolso. Al contrario, puede ayudar a las empresas a ahorrar dinero. Contenedores para separar residuos, cisternas ahorradoras, máquinas expendedoras de bebidas que permiten usar vasos no desechables, sistemas de comunicación internos por medios electrónicos o un logo que atraiga la atención sobre los mensajes ligados a la gestión ecológica son parte de la solución.

Usted puede hacer mucho para cambiar las cosas, pero una verdadera gestión ecológica requiere la colaboración de todos los compañeros y de la dirección. Es importante que la empresa difunda buenos consejos, dé a conocer los logros a los empleados y los anime a proponer soluciones.

Frenar el consumo de papel (Leer más...)LLIBRE VERD DE LA COMISSIÓ EUROPEA per a fomentar la responsabilitat social de les empreses

LIBRO VERDE DE LA COMISIÓN EUROPEA para fomentar la responsabilidad social de las empresas