Butlletí Juliol 2010

EDITORIAL

DONAR PER A REBRE

En aquesta societat materialista tot es fa per obtenir més del que donem en un ànim constant de negoci i d’avantatge per un mateix. Qualsevol tasca es mesura en termes de guany i es perd el conjunt de l’experiència perquè en origen castrem els possibles esdeveniments i les oportunitats més valuoses que no són tangibles.

Poques persones i projectes consideren l’activitat humana com una manera d’interacció que serveixi d’aprenentatge, descobriment i oportunitat en el servei als altres. El fruit veritable de les relacions s’ha de mesurar en termes de satisfacció espiritual i cívica i no tan sols amb la millora del patrimoni i del saldo del compte corrent.

Cal recordar que tots els grans passos de la humanitat han estat inspirats i aconseguits per persones que creien en un futur millor i que no van limitar els seus esforços ni les seves intencions pel fet de no treure un benefici immediat i garantit. Les grans aportacions dels “desinteressats” de la humanitat han dut millores en tot ordre d’aspectes. Hem de recordar els descobriments i aportacions en termes de salut, tecnologia, arts, millores socials i polítiques...

Els servidors i benefactors de la humanitat, tots ells, han estat criticats i rebutjats, en certa etapa de les seves vides, pels individus més dogmàtics i més egoistes i en molts casos han arribat a posar en perill les seves pròpies vides per no voler renunciar als seus ideals. Avui en dia no passa com en temps de la Inquisició però la resistència, el rebuig i la declarada animadversió han estat la moneda de canvi del seus esforços. Encara ara sabem de gent perseguida, empresonada i calumniada per haver fet les coses com cal.

Tot i que el tarannà d’una gran part de la societat és malauradament tal com descrivim, cal honorar a aquells que, cada vegada més, senten el servei i la cooperació als altres com una manera de donar sentit, bellesa i riquesa a llurs vides.

Aquest és doncs un reconeixement a totes aquelles persones que volen emprar temps, diners i energia per a crear i recolzar activitats lloables i els més nobles objectius.

Jordi Orús

DAR PARA RECIBIR

En esta sociedad materialista todo se hace para obtener más de lo que damos con un ánimo constante de negocio y de ventajas para uno mismo. Cualquier esfuerzo se mide en términos de beneficio y se pierde el conjunto de la experiencia porque en origen castramos los posibles eventos y las oportunidades más valiosas que no son tangibles.

Pocas personas y proyectos consideran que la actividad humana es una manera de interacción que sirve de aprendizaje, descubrimiento y oportunidad en el servicio a los demás. El fruto verdadero de las relaciones se ha de medir en términos de satisfacción espiritual y cívica y no tan sólo por la mejora del patrimonio y el saldo de la cuenta corriente.

Es necesario recordar que todos los grandes pasos de la humanidad han sido inspirados y conseguidos por personas que creían en un futuro mejor y que no limitaron sus esfuerzos ni sus intenciones porque no consiguieran un beneficio inmediato y garantizado. Las grandes aportaciones de los “desinteresados” de la humanidad han traído mejoras sustanciales en todo orden de aspectos. Hemos de recordar los descubrimientos y aportaciones en temas de salud, tecnología, arte, mejoras sociales y políticas…

Los servidores y benefactores de la humanidad, todos ellos, han estado criticados y despreciados en ciertas etapas por los individuos más dogmáticos y más egoístas y en muchos casos han llegado a poner en peligro sus propias vidas por no querer renunciar a sus ideales. Hoy en día no pasa como en tiempos de la Inquisición pero la resistencia, el desprecio y la declarada animadversión han sido demasiadas veces la moneda de cambio de sus esfuerzos. Aún ahora sabemos de gente perseguida, encarcelada y calumniada por haber hecho las cosas como Dios manda.

Aunque el hábito de una gran parte de la sociedad es desgraciadamente como describimos, hace falta honrar a aquellos que, cada vez más, sienten que el servicio y la cooperación a los demás es una manera de dar sentido, belleza y riqueza a sus vidas.

Es este pues un reconocimiento a todas aquellas personas que quieren emplear tiempo, dinero y energía para crear y apoyar loables actividades y los más nobles objetivos.

Jordi Orús


NOTÍCIES D'INTERÈS

S'ESTÀ PREPARANT UN FÒRUM INTERNACIONAL
SOBRE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA PER AL 2011

Le Chantier de l’économie sociale de Québec (Canadà) està organitzant per a l'octubre de 2011 el Fòrum Internacional sobre l'Economia Social i Solidària: Autoritats públiques i Societat civil.

Es realitzara a Montréal, Québec, del 17 al 20 d'octubre de 2011.

Notícia publicada al Portal de Economía Solidaria. (Llegir més...)


SE ESTÁ PREPARANDO UN FORO INTERNACIONAL
SOBRE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA 2011

Le Chantier de l’économie sociale de Québec (Canadá) está organizando para octubre de 2011 el Foro Internacional sobre la Economía Social y Solidaria: Autoridades públicas y Sociedad civil.

Se realizará en Montréal, Québec, del 17 al 20 de octubre de 2011.

Noticia publicada en Portal de Economía Solidaria. (Leer más...)


NEIX DisJob.com, UN PORTAL DE TREBALL
PER A DISCAPACITATS

LA INICIATIVA COMPTA AMB EL SUPORT DEL COL.LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA

Conscients de la importància de la inserció laboral com a mesura bàsica per a la inserció social de les persones discapacitades, neix DisJob.com, pàgina web dedicada a les ofertes de treball dins del sector de la discapacitat. En ella, tant treballadors com empreses poden col.locar les seves dades per a establir relacions mitjançant un senzill sistema de recerca per a ambdues parts.

Notícia publicada a CompromisoRSE.com (Llegir més...)

NACE DisJob.com, UN PORTAL DE EMPLEO
PARA DISCAPACITADOS

LA INICIATIVA CUENTA CON EL APOYO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE BARCELONA

Conscientes de la importancia de la inserción laboral como medida básica para la inserción social de las personas discapacitadas, nace DisJob.com, página web dedicada a las ofertas de empleo dentro del sector de la discapacidad. En ella, tanto trabajadores como empresas pueden colocar sus datos para establecer relaciones, mediante un sencillo sistema de búsqueda para ambas partes.

Noticia publicada en CompromisoRSE.com (Leer más...)


FINANCES ÈTIQUES

Existeix un nombre creixent de persones sensibilitzades amb la idea d'avançar cap a una societat diferent, més justa, solidària i humana, que intenten fer-la realitat mitjançant el seu treball en diferents àmbits i que percebeixen que un dels mitjans amb els que compten per a realitzar aquesta transformació, que és el seu estalvi, és utilitzat precisament per a reforçar i consolidar valors d'un model social, econòmic i cultural oposat a aquesta idea de transformació.

Quan s'analitzen en profunditat els grans fluxos econòmics i les seves conseqüències veiem com sistemàticament potencien el model econòmic i social imperant a costa dels països o persones amb menor poder econòmic, amb unes conseqüències negatives que estan ben a la vista.

Article publicat per Javier Mateo al Portal de Economía Solidaria. (Llegir més...)

FINANZAS ÉTICAS

Existe un número creciente de personas sensibilizadas con la idea de avanzar hacia una sociedad diferente, más justa, solidaria y humana, que intentan hacerla realidad mediante su trabajo en diferentes ámbitos, y que perciben que uno de los medios con que cuentan para realizar esta transformación, que es su ahorro, es utilizado precisamente para reforzar y consolidar valores de un modelo social, económico y cultural opuesto a esta idea de transformación.

Cuando se analizan en profundidad los grandes flujos económicos y sus consecuencias vemos cómo sistemáticamente potencian el modelo económico y social imperante a costa de los países o personas de menor poder económico, con unas consecuencias negativas que están a la vista.

Artículo publicado por Javier Mateo en Portal de Economía Solidaria. (Leer más...)


"HACIA UNA VOLUNTAD SOSTENIBLE"

El passat 9 de maig va tenir lloc a l'Auditori de Barcelona l'acte d'Inspira Consciència: "HACIA UNA VOLUNTAD SOSTENIBLE: CÓMO VIVIR PSICOLÓGICA Y EMOCIONALMENTE EN UN TIEMPO DE CRISIS".

El diàleg va ser protagonitzat pels escriptors Àlex Rovira i Sesha, amb Xavier Guix com a moderador. L'acte va comptar també amb les actuacions musicals de Pep Sala i Nacho Cano. La introducció va anar a càrrec de Miriam Subirana i Adrià Font va actuar com a presentador.

En el següent enllaç es pot veure el vídeo sencer de l'acte: "Hacia una Voluntad Sostenible"

"HACIA UNA VOLUNTAD SOSTENIBLE"

El pasado 9 de mayo tuvo lugar en el Auditori de Barcelona el acto de Inspira Consciencia: "HACIA UNA VOLUNTAD SOSTENIBLE: CÓMO VIVIR PSICOLÓGICA Y EMOCIONALMENTE EN UN TIEMPO DE CRISIS".

El diálogo fue protagonizado por los escritores Àlex Rovira y Sesha, con Xavier Guix como moderador. El acto contó también con las actuaciones musicales de Pep Sala y Nacho Cano. La introducción corrió a cargo de Miriam Subirana y Adrià Font actuó como presentador.

En el siguiente enlace se puede ver el vídeo completo del acto: "Hacia una Voluntad Sostenible"


CAMPANYES SOCIALS

ALIMENTS TRANSGÈNICS: PRIMER L'EVIDÈNCIA

La Comissió Europea acaba d'autoritzar el desenvolupament de cultius genèticament modificats, donant així prioritat als guanys dels grups de pressió per damunt de la preocupació dels ciutadans. Fes clic més avall i ajuda a reunir un milió de firmes reclamant una investigació independent i una regulació ferma per als cultius transgènics:

http://www.avaaz.org/es/eu_gmo/?cl=609095826&v=6552

ALIMENTOS TRANSGÉNICOS: PRIMERO LA EVIDENCIA

La Comisión Europea acaba de autorizar el desarrollo de cultivos genéticamente modificados, dando prioridad así a las ganancias de los grupos de presión por encima de la preocupación de los ciudadanos. Haz clic abajo y ayuda a reunir un millón de firmas reclamando una investigación independiente y una regulación firme para los cultivos transgénicos:

http://www.avaaz.org/es/eu_gmo/?cl=609095826&v=6552


IOGA A LES ESCOLES

La Vanguardia ha promogut una enquesta per tal que els ciutadans votem si volem la inclusió del ioga i de tècniques de relaxació a les escoles. És una oportunitat d'or per fer-nos escoltar i promoure un canvi educatiu que tindria una immensa repercussió en el desenvolupament integral dels nens i joves.

Pots votar en el següent enllaç:
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20100526/53933802541.html

YOGA EN LAS ESCUELAS

La Vanguardia ha promovido una encuesta para que los ciudadanos votemos si queremos la inclusión del yoga y técnicas de relajación en las escuelas, es una oportunidad de oro para hacernos oír y promover un cambio educativo que tendría una inmensa repercusión en el desarrollo integral de los niños y jóvenes.

Puedes votar en el siguiente enlace:
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20100526/53933802541.html


UN REGAL...

VALIDATION

Un curt premiat internacionalment que mostra la importància dels nivells de sincronicitat i com això pot canviar la nostra vida. Si tens 15 minuts veuràs la importància d'un somriure, de l'autoestima, com es rep el que es dóna i com es pot canviar el món que ens envolta, aquí i ara.

http://vimeo.com/9330175

VALIDATION

Un corto premiado internacionalmente que muestra la importancia de los niveles de sincronicidad y cómo esto puede cambiar nuestra vida. Si tienes 15 minutos verás la importancia de una sonrisa, de la autoestima, cómo se recibe lo que se da y cómo se puede cambiar el mundo que nos rodea, aquí y ahora.

http://vimeo.com/9330175

No hay comentarios:

Publicar un comentario