Butlletí Maig 2010


EDITORIAL
Tots aquells que ens sentim part del canvi que volem veure i viure, tenim una urgència premiant però alhora hem de tenir una paciència a prova de tot. Ens sentim estimulats i ardits però fugim d’expectatives. Volem el canvi però no a qualsevol preu.

És massa important el que estem barrinant entre tots perquè puguem perdre l’oportunitat. Volem una millora prou contundent i radical com per a no arribar a cometre els mateixos errors antics d’altres iniciatives socials. Hem de ser conscients que estem parint un canvi d’època perquè mai, l´ésser humà, no ha provocat tants disbarats, però mai tampoc, no ha tingut tantes oportunitats com a col•lectiu.

Per primera vegada (que sapiguem) una majoria de la humanitat és conscient dels altres, la maduresa de la civilització és sentir-se part dels altres, la pertinença al col•lectiu és una de les raons més importants de l’evolució. Ens cal sentir-nos un tot, ens cal participar del dolor dels més infortunats i alhora del goig d’aquells que tenen què celebrar.

Hem acumulat prou disbauxes i bajanades fora de test com per emprendre una operació de remodelació seriosa. No n’hi haurà prou amb una rentada de cara i amb un maquillatge que dissimuli les taques de la corrupció, les arrugues del egoisme, els grans del malbaratament, els cabells blancs de la prevaricació, les nafres de l’abús, les berrugues de la manca de misericòrdia... són massa restauracions... necessitem un veritable canvi i renaixement i no ens conformarem amb menys.

Volem pintar amb colors nous i brillants tot el panorama que albiren els nostres ulls. Volem omplir de flaires dolces i netes el nostre espai respirable. Volem el silenci, els sons naturals... i la música suau com únics acompanyants audibles. Necessitem que la terra retorni al seu estat nadiu i verge per celebrar la vida...

És per a tot això que encetem Sinapsis. Aquest futur enyorat no serà possible sense la teva participació. Cal pensar i actuar com una sola ànima, la dissort és la manca d’unitat. La lluita solitària és mereixedora d’elogis però no garanteix resultats consistents. Totes les tasques importants han estat cosa de molts. Els inspirats són pocs però el treball pel progrés el fem entre tots.

Volem els canvis que somiem però hem de ser nosaltres aquest canvi, ningú no ho farà per nosaltres. Encetem aquesta oportunitat i convertim la utopia en una realitat per a tots.

Jordi OrúsTodos los que nos sentimos parte del cambio aquel que queremos ver y vivir, tenemos una urgencia apremiante pero a su vez hemos de tener una paciencia a prueba de todo. Estamos estimulados y enardecidos pero huimos de expectativas. Queremos el cambio pero no a cualquier precio.

Es demasiado importante lo que estamos conspirando juntos para perder la oportunidad. Queremos una mejora suficientemente contundente y radical como para no cometer los mismos errores antiguos de otras iniciativas sociales. Hemos de ser conscientes de que estamos pariendo un cambio de época porque nunca el ser humano ha provocado tantos disparates, pero tampoco nunca como ahora han habido tantas oportunidades para todos.

Por primera vez, que sepamos, una mayoría de la humanidad es consciente de los demás, la madurez de la civilización es sentirse parte de los demás, la pertinencia al colectivo es una de las razones más importantes de la evolución. Nos es imprescindible sentirnos un todo, es preciso participar del dolor de los menos afortunados y al mismo tiempo del gozo de aquellos que tienen mucho que celebrar.

Hemos acumulado suficientes disparates y meteduras de pata como para emprender una remodelación comprometida. No será suficiente con un lavado de cara y un maquillaje que disimule las manchas de la corrupción, las arrugas del egoísmo, los granos del despilfarro, las canas de la prevaricación, las llagas del abuso, las verrugas de la falta de misericordia... son demasiadas reparaciones... necesitamos un verdadero cambio y renacimiento y no nos podemos conformar con menos.

Queremos pintar con colores nuevos y brillantes todo el panorama que otean nuestros ojos. Queremos llenar de aromas dulces y limpios nuestro espacio respirable. Queremos el silencio, los sonidos naturales... y la música suave como únicos acompañamientos audibles. Necesitamos que la tierra vuelva a su estado nativo y virgen para celebrar la vida...

Es por todo ello que iniciamos Sinapsis. Este futuro añorado no será posible sin tu participación. Nos es preciso pensar y actuar como una sola alma, la desdicha es la falta de unidad. La lucha solitaria es merecedora de elogios pero no garantiza resultados consistentes. Toda labor importante ha de ser cosa de muchos. Los inspirados son pocos pero el trabajo para el progreso lo hacemos entre todos.

Queremos el cambio que soñamos pero nosotros hemos de ser este cambio, nadie lo hará por nosotros. Iniciemos esta oportunidad y convirtamos la utopía en una realidad para todos.

Jordi OrúsNOTÍCIES D'INTERÈS

35 milions d´euros per convertir problemes
mediambientals en oportunitats empresarials

La Comissió Europea ha llençat una convocatòria per subvencionar projectes d´innovació ecològica, que es finançaran en el marc del Programa de Competitivitat i Innovació (PIC). L´import total dels fons destinats per la convocatòria 2010 del PIC Eco-innovació és de 35 milions d´euros, que es repartiran per a projectes innovadors en l´àmbit del reciclatge de materials, productes de construcció sostenibles, sector d´aliments i begudes i negocis ecològics. La convocatòria es va obrir el darrer dimarts 13 d´abril i es tancarà el 9 de setembre de 2010. Aproximadament uns 50 projectes es podran acollir a aquesta financiació.

PIC Eco-Innovació forma part del Programa Marc per a la Innovació i la Competitivitat, que pretén recolzar la innovació i les petites i mitjanes empreses (PYMEs) a la UE. El programa compta amb un pressupost total d´uns 200 milions d´euros per al període comprès entre 2008 i 2013.

La convocatòria de propostes 2010 es dirigeix especialment a les PYME que han desenvolupat un producte verd, procés o servei que està tècnicament provat però que encara està lluitant per trobar el seu lloc al mercat. La convocatòria ofereix cofinanciació directa amb subvencions que cobreixen fins el 50% del cost total del projecte.

Els projectes es seleccionen sobre la base del seu enfocament innovador, el seu potencial d´aplicació comercial i la seva contribució a les polítiques de medi ambient, especialment en termes d´eficiència dels recursos.

Uns 44 projectes s´estan executant actualment i uns altres 45 es començaran en el transcurs d´aquest any, ja que és el tercer any que es presenta aquesta convocatòria de propostes. Alguns exemples de projectes que ja s´estan duent a terme gràcies a aquest programa són: Transformació de neumàtics usats en materials d´aïllament; ús de plantacions de bambú per depurar les aigües grises; o substitució de les etiquetes convencionals de paper per tecnologies de làser innovadores.

Per a més informació consulteu la web dels Projectes comunitaris d'Eco-innovació:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm


35 millones de euros para convertir problemas
medioambientales en oportunidades empresariales

La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria para subvencionar proyectos de innovación ecológica, que se financiarán en el marco del Programa de Competitividad e Innovación (PIC). El importe total de los fondos destinados para la convocatoria 2010 del PIC Eco-innovación es de 35 millones de Euros, que se repartirán para proyectos innovadores en el ámbito del reciclaje de materiales, productos de construcción sostenibles, sector de alimentos y bebidas y negocios ecológicos. La convocatoria se abrió el pasado martes 13 de abril y se cerrará el 9 de septiembre de 2010. Aproximadamente unos 50 proyectos podrán acogerse a esta financiación.

PIC Eco-Innovación es parte del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad, que pretende apoyar la innovación y las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en la UE. El programa cuenta con un presupuesto total de unos 200 millones de euros para el período comprendido entre 2008 y 2013.

La convocatoria de propuestas 2010 se dirige especialmente a las PYME que han desarrollado un producto verde, proceso o servicio que está técnicamente probado pero todavía está luchando por encontrar su lugar en el mercado. La convocatoria ofrece cofinanciación directa con subvenciones que cubren hasta el 50% del coste total del proyecto.

Los proyectos se seleccionan sobre la base de su enfoque innovador, su potencial de aplicación comercial y su contribución a las políticas de medio ambiente, especialmente en términos de eficiencia de los recursos.

Unos 44 proyectos se están ejecutando actualmente, y otros 45 se disponen a comenzar en el curso de este año, puesto que es el tercer año que se presenta esta convocatoria de propuestas. Algunos ejemplos de proyectos que ya se están llevando a cabo al amparo de este programa son: Conversión de neumáticos usados en materiales de aislamiento; uso de plantaciones de bambú para depurar las aguas grises; o sustitución de las etiquetas convencionales de papel por tecnologías de láser innovadoras.

Para más información consultar la web de los Proyectos comunitarios de Eco-innovación:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm


El sector forestal espanyol demana
la gestió sostenible dels boscos

Més de 150 organitzacions subscriuen un Manifest a favor
de la certificació dels boscos

El sector forestal espanyol demana la gestió sostenible dels boscos en un Manifest firmat per més de 150 organitzacions i mig centenar de persones representatives d´aquesta activitat professional i econòmica. En el Manifest es propugna un nou model de desenvolupament que reforci la importància dels boscos i els seus derivats a l´economia espanyola, tal com promou la certificació forestal FSC. Entre les institucions firmants estan Greenpeace o WWF, Comissions Obreres i UGT, així com diferents conselleries de governs autònoms, fundacions i empreses com Genea Consultores o la cooperativa Agresta.

Article publicat per Vanessa Marsh a http://www.tendencias21.net/ (Llegir més...)


El sector forestal español demanda
la gestión sostenible de los bosques

Más de 150 organizaciones suscriben un Manifiesto a favor
de la certificación de los montes

El sector forestal español demanda la gestión sostenible de los bosques en un Manifiesto firmado por más de 150 organizaciones y medio centenar de personas representativas de esta actividad profesional y económica. En el Manifiesto propugnan un nuevo modelo de desarrollo que refuerce la importancia de los bosques y sus derivados en la economía española, tal como promueve la certificación forestal FSC. Entre las instituciones firmantes están Greenpeace o WWF, Comisiones Obreras y UGT, así como diferentes consejerías de gobiernos autónomos, fundaciones y empresas como Genea Consultores o la cooperativa Agresta.

Artículo publicado por Vanessa Marsh en http://www.tendencias21.net/ 
(Leer más...)

EL CARBURANT MÉS ECONÒMIC
DE LA TEVA LOCALITAT

En aquest enllaç trobaràs un llistat de les benzineres més econòmiques de la teva població, segons el tipus de carburant que facis servir. Et dóna preus i adreces.

http://gas.encooche.com/


EL CARBURANTE MÁS BARATO
DE TU LOCALIDAD

En este enlace encontrarás un listado de las gasolineras más económicas de tu población, según el tipo de carburante que utilices. Te dará precios y direcciones.

http://gas.encooche.com/CAMPANYES SOCIALS

UN MILIÓ DE SIGNATURES PER A L´ACCIÓ D´"ELIANT"

Amb la teva firma donaràs recolzament a l´acció d´ELIANT i a la seva declaració per a legalitzar l´opció a la medicina antroposòfica, als aliments biodinàmics, a l´educació Waldorf i a d´altres iniciatives de l´antroposofia aplicada a Europa.

Per a més informació: PDF de la declaració / Enviament de la firma

UN MILLÓN DE FIRMAS PARA LA ACCIÓN
DE "ELIANT"

Con tu firma apoyarás la acción de ELIANT y su declaración para legalizar la opción a la medicina antroposófica, los alimentos bio-dinámicos, la educación Waldorf y demás iniciativas de la antroposofía aplicada en Europa.

Para más información: PDF de la declaración / Envío de la firma


MANIFEST PER UNS HORARIS RACIONALS

Manifest a favor d´un millor ús del temps i d´uns horaris racionals, fet públic per la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols i la seva Normalització amb la resta de països de la UE i per ARHOE.

Per a més informació: PDF del Manifest / Enviament de la signatura

MANIFIESTO POR UNOS HORARIOS RACIONALES

Manifiesto a favor de un mejor uso del tiempo y de unos horarios racionales, hecho público por la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles y su Normalización con los demás países de la UE y por ARHOE.

Para más información: PDF del Manifiesto / Envío de la firma


UN REGAL...

Missatge espiritual inspirat en les imatges de la pel.lícula "Avatar":

Mensaje espiritual inspirado en las imágenes de la película "Avatar":

http://www.slideshare.net/infosinapsis

No hay comentarios:

Publicar un comentario