Butlletí Novembre 2010

EDITORIAL

LES GANES DE VIURE

A mesura que ens impliquem en totes les tasques que “faciliten” el viure, tot es fa mes feixuc, tot és més complex i a voltes perdem el sentit del perquè. A l’inici de la nostra vida, la complexitat era en la imaginació exuberant però alhora la vida era ben senzilla i els jocs seriosament viscuts no foren cap preocupació. A mesura que ens fem més grans, la imaginació perd alçada i la matèria densa i pesada entortolliga els nostres gestos.

Però el que és important de tot plegat és saber les causes de la sort o dissort que semblen aletejar encuriosides per sobre nostre, mai no ha estat la casualitat sinó el sentit de la vida i les ganes de gaudir-la plenament el que ha establert l’oracle del nostre destí.

Algú va dir una vegada “la vida és allò que passa mentre fem altres coses”. Talment i per a molta gent, són més importants els medis que el fi ulterior. Així, moltes coses absurdes ara formen part de la quotidianitat, altres absolutament banals s’han fet secundàries i moltes coses secundàries han esdevingut l’objectiu principal de llurs vides.

En aquests termes, la vida sembla una cursa per aconseguir objectius; els que més sovintegen són els objectius materials i efímers, d’altres, objectius intel•lectuals i artístics i fins i tot els espirituals es converteixen en allò aliè i llunyà de nosaltres mateixos perquè en tot objectiu a assolir es reconeix una separació entre un mateix i l’objectiu. No importa l’amplitud, ni la llargada, ni la profunditat. Tot el que pesa un gram més que un mateix, tot el que és separat un mil•límetre d’un mateix, tot el que és una engruna diferent d’un mateix, ja no permet gaudir-ne ni extasiar-se en la plenitud del moment. Perquè tota distància i tota diferència de temps faria esmunyir-se el present.

El sentit de la vida és quelcom important i tenim alhora tota la resta d’experiències per a enfortir el propòsit major. No hauria de ser cap inconvenient gaudir de totes les coses com un fi en sí mateixes. La vida és per al goig d’ella mateixa i no per a invertir-la en activitats en les que, fent-les, no vivim la vida. Cada activitat en sí mateixa pot ser una expressió plena de l’ésser i no un procés al qual cal arribar i que conquerirem quan arribem a la fita desitjada.

Si et preguntessis sobre el sentit de la vida, sabries respondre? El teu destí és allò que ja albires i no podràs arribar allí si no ets capaç de veure-ho. Si som constructors de vida, també ho som de mort i la diferència és tan sols la visió que empeny i atansa o la que allunya i confon.

No vull viure pel fet i pel plaer de tenir coses, ni tampoc pels diners i tot el que es pot fer amb ells. Ni pels plaers dels sentits, ni tampoc pel reconeixement dels altres ni per les seves felicitacions. Ni pels agraïments dels bons, ni per la gràcia dels àngels, ni per les benediccions papals.

Vull esmicolar cada gra de vida per ensumar-ne i tastar-ne el seu rovell, sabent alhora que no podré comptar en repetir l’experiència mai més i no sentiré enyorances ni pors per aquest terrible fet. Sé que cada instant serà tan fruitós, sucós i ple com aquells que ja ho van ser i la pau i la confiança seran els meus més grans i permanents aliats.

Jordi Orús

LAS GANAS DE VIVIR

A medida que nos implicamos en todas las tareas que “facilitan” el vivir, todo se hace más pesado, todo es más complejo y a veces perdemos hasta el sentido del porqué. En el inicio de nuestra vida, la complejidad era la imaginación exuberante pero, al mismo tiempo, la vida era bien sencilla y los juegos seriamente vividos no eran ninguna preocupación. En la medida en que nos hacemos mayores, la imaginación pierde altura y la materia densa y pesada reata nuestros gestos.

Pero lo más importante de todo es saber las causas de la suerte y desgracia que parecen aletear curiosas por encima de nosotros, nunca ha sido la casualidad sino el sentido de la vida y las ganas de gozarla plenamente lo que ha establecido el oráculo de nuestro destino.

Alguien dijo una vez “la vida es aquello que sucede mientras hacemos otras cosas”. Esto es así para mucha gente, para los cuales es más importante los medios que el fin ulterior. Así, muchas cosas absurdas ahora forman parte de la cotidianeidad, otras absolutamente banales se han hecho secundarias y muchas cosas secundarias han llegado a ser el objetivo principal de sus vidas.

En estos términos, la vida parece una carrera para conseguir objetivos; los más comunes son los objetivos materiales y efímeros, otros, objetivos intelectuales y artísticos y hasta los espirituales se convierten en cualquier cosa ajena y lejana de nosotros mismos porque en todo objetivo a alcanzar se reconoce una separación entre uno mismo y el objetivo. No importa la amplitud, ni la largura, ni la profundidad. Todo lo que pese un gramo más que uno mismo, todo lo que se separa un milímetro de uno mismo, todo aquello diferente en una migaja de uno mismo, ya no permite gozar ni extasiarse en la plenitud del momento. Porque toda distancia y toda diferencia de tiempo disipa el presente.

El sentido de la vida es lo importante pero tenemos al mismo tiempo todo el resto de experiencias para reforzar el propósito mayor. No tendría que ser ningún inconveniente gozar de todas las cosas como un fin en sí mismas. La vida es para el gozo de sí misma y no para invertirla en actividades con las que, haciéndolas, no viviéramos la vida. Cada actividad en sí misma puede ser una expresión plena del ser y no un proceso al que queremos llegar y que conquistaremos cuando lleguemos al fin deseado.

¿Si te preguntaras sobre el sentido de la vida, sabrías responder? Tu destino es aquello que ya oteas y no podrás llegar allí si no eres capaz de verlo. Si somos constructores de vida, también lo somos de muerte y la diferencia sólo está en tener la visión que empuja y acerca o la que aleja y confunde.

No quiero vivir por el hecho y placer de tener cosas, ni tampoco por el dinero y todo lo que se puede hacer con él. Ni por el placer de los sentidos, ni tampoco por el reconocimiento de los demás ni por sus felicitaciones. Ni por el agradecimiento de los buenos, ni por la gracia de los ángeles, ni por las bendiciones papales.

Quiero desmenuzar cada grano de vida para olfatearlo y degustar su yema, sabiendo al mismo tiempo que no podré repetir la experiencia nunca más y no sentiré añoranzas ni miedos por este terrible hecho. Sé que cada instante será tan jugoso, provechoso y lleno como aquellos que ya lo fueron y la paz y la confianza serán mis más grandes y permanentes aliados.

Jordi Orús


NOTÍCIES D'INTERÈS

POSADA EN MARXA DE "THELOS",
L'ÀREA ESPIRITUAL DE SINAPSIS

L'àrea espiritual de Sinapsis ha començat la seva activitat amb la intenció de convertir-se en un nucli d'acollida per a tots els grups espirituals i filosòfics que ho desitgin, per tal de crear una plataforma comú d'iniciatives pràctiques i promocionals. Thelos vol acostar posicions entre els aspectes bàsics d'espiritualitat, servei social i responsabilitat mediambiental.

El telèfon de contacte provisional és 93 318 11 52 (Secretaria Sinapsis).

PUESTA EN MARCHA DE "THELOS",
EL ÁREA ESPIRITUAL DE SINAPSIS

El área espiritual de Sinapsis ha empezado su actividad con la intención de convertirse en un núcleo de acogida para todos los grupos espirituales y filosóficos que lo deseen, al objeto de crear una plataforma común de iniciativas prácticas y promocionales. Thelos quiere acercar posiciones entre los aspectos básicos de espiritualidad, servicio social y responsabilidad medioambiental.

El teléfono provisional de contacto es 93 318 11 52 (Secretaría Sinapsis).


SOM ENERGIA: LA PRIMERA COOPERATIVA
DE PRODUCCIÓ I CONSUM D'ENERGIA VERDA
DE CATALUNYA

El projecte de creació de Som Energia va començar el novembre de 2009 amb la intenció de crear una cooperativa sense ànim de lucre que reunís a milers de persones amb el desig d'invertir en energies renovables. Actualment ja passen dels 200 socis i l'objectiu és arribar als 350 socis a finals d'aquest any 2010. Per participar-hi només cal inscriure's i fer una aportació de 100 € al capital social.

Com a cooperativa sense ànim de lucre Som Energia desenvoluparà projectes rendibles d’energia renovable per subministrar electricitat als seus socis. L'objectiu és oferir energia renovable de proximitat al mateix preu que l’electricitat “bruta” i ajudar a transformar el territori de Catalunya en un lloc més sostenible i més respectuós amb el medi.

Som Energia té previst començar a vendre energia renovable, de moment a partir de les fonts existents, el proper mes de setembre de 2011.

http://www.somenergia.cat/

Veure vídeo sobre Som Energia

SOM ENERGIA: LA PRIMERA COOPERATIVA
DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA VERDE
DE CATALUÑA

El proyecto de creación de Som Energia empezó en noviembre de 2009 con la intención de crear una cooperativa sin ánimo de lucro que reuniese a miles de personas con el deseo de invertir en energías renovables. Actualmente ya pasan de los 200 socios y el objetivo es llegar a los 350 a finales de este año 2010. Para participar como socio solamente hace falta realizar la inscripción y hacer una aportación de 100 € al capital social.

Como cooperativa sin ánimo de lucro Som Energia desarrollará proyectos rentables de energías renovables para suministar electricidad a sus socios. El objetivo es ofrecer energía renovable de proximidad al mismo precio que la electricidad "sucia" y ayudar a transformar el territorio de Catalunya en un lugar más sostenible y más respetuoso con el medio.

Som Energia tiene previsto empezar a vender energía renovable, de momento a partir de las fuentes existentes, el próximo mes de septiembre de 2011.

http://www.somenergia.cat/

Ver vídeo sobre "Som Energia"


JOSEP PÀMIES: PLANTES MEDICINALS,
LA FARMÀCIA VERDA

Josep Pàmies és un pagès de Balaguer (Lleida) que fa 15 anys va abandonar els mètodes moderns de conreu amb un ús abundant de químics i pesticides, per passar al cultiu ecològic, obtenint com a resulat una radical millora de la seva salut i la de les seves terres. Des d'aleshores, Josep s'ha convertit en un ferm defensor del cultiu ecològic i ha investigat i promou l'ús de les plantes amb propietats medicinals, sobretot de l'estèvia o el donzell (artemisia). Josep també critica ferotgement la indústria farmacèutica i les empreses que promouen l'ús de transgènics, com Monsanto, per vetllar més per l'obtenció de beneficis econòmics -mitjançant l'ús de patents i la cronificació de l'enfermetat- que no pas per la recerca de solucions reals i ètiques.

Veure vídeo

JOSEP PÀMIES: PLANTAS MEDICINALES,
LA FARMACIA VERDE

Josep Pàmies es un campesino catalán (Balaguer, Lleida) que hace 15 años abandonó los métodos modernos de cultivo con uso abundante de químicos y pesticidas, para pasar al cultivo ecológico, resultando en una radical mejora de su propia salud y la de sus tierras. Desde entonces, Josep se ha convertido en un firme defensor del cultivo ecológico y ha investigado y promueve el uso de las plantas con propiedades medicinales, sobre todo de la estevia o el ajenjo. Josep también critica ferozmente la industria farmacéutica y las empresas que promueven el uso de transgénicos, como Monsanto, por velar más por la obtención de beneficios económicos -mediante el uso de patentes y la cronificación de la enfermedad- que por la búsqueda de soluciones reales y éticas.

Ver vídeo


D'ON VENEN I A ON VAN
TOTES LES COSES QUE COMPREM

Una explicació clara sobre la producció i el consum desmesurat i la necessitat de canviar aquest model econòmic depredador.

Veure video
Producció: Free Range Studios
Doblatge al castellà: Asociación Civil El Ágora, Argentina

El vídeo original en anglès pot veure's a: http://www.storyofstuff.com/international/

DE DÓNDE VIENEN Y A DÓNDE VAN
TODAS LAS COSAS QUE COMPRAMOS

Una explicación clara sobre la producción y el consumo desmesurados y la necesidad de cambiar este modelo económico depredador.

Ver vídeo
Producción: Free Range Studios
Doblaje al castellano: Asociación Civil El Ágora, Argentina

El vídeo original en inglés puede verse en: http://www.storyofstuff.com/international/


CAMPANYES SOCIALS

SALVEM 9 MILIONS DE VIDES:
DONEM SUPORT A LA SALUT MATERNO-INFANTIL

Els nostres líders es reuneixen de nou a Nova York, on podrien adoptar mesures per a salvar els centenars de milers de dones embarassades i els 9 milions de nens que moren tots els anys degut a la malnutrició i la manca de serveis adequats de salut.

Però existeix el risc que els nostres polítics utilitzin l'excusa de la crisi econòmica per eludir les seves responsabilitats front els milions de persones que encara viuen a la pobresa i retallin el pressupost destinat a la salut. Sempre ha estat la ciutadania organitzada qui ha liderat la lluita contra la pobresa mundial i ha forçat els dirigents a prendre accions. Ara, de la mateixa manera, la lluita segueix estant a les nostres mans.

Aixequem un crit global de protesta contra aquestes morts innecessàries. Signa aquí la petició perquè es dupliqui l'ajut destinat a la salut de les dones i els seus fills.

SALVEMOS 9 MILLONES DE VIDAS:
APOYEMOS LA SALUD MATERNO-INFANTIL

Nuestros líderes se reúnen de nuevo en Nueva York, donde podrían adoptar medidas para salvar a los cientos de miles de mujeres embarazadas y a los 9 millones de niños que mueren cada año a causa de la malnutrición y la falta de servicios de salud adecuados.

Pero existe el riesgo de que nuestros políticos usen la excusa de la crisis económica para eludir sus responsabilidades frente a los millones de personas que aún viven en la pobreza y recorten el presupuesto destinado a salud. Siempre ha sido la ciudadanía organizada la que ha liderado la lucha contra la pobreza mundial y forzado a los dirigentes a tomar acciones. Ahora, del mismo modo, la lucha sigue estando en nuestras manos.

Levantemos un grito global de protesta contra estas muertes innecesarias. Firma aquí la petición para que se duplique la ayuda dedicada a la salud de las mujeres y de sus hijos.


HOTELS HILTON: DIGUIN NO AL TRÀFIC
DE PERSONES

A tot el món, dones i nenes víctimes del tràfic de persones són forçades a l'explotació sexual en hotels. El Codi de Conducta per a la Protecció de Nens de l'Explotació Sexual en el Turisme i el Transport obliga els hotels a capacitar els seus treballadors per a detectar i denunciar el tràfic y assistir a les víctimes. El Codi ha aconseguit tenir un impacte però fins ara la cadena Hilton no l'ha firmat.

Signa la petició exigint que el Hilton lluiti contra el tràfic sexuals als seus hotels.

HOTELES HILTON: DIGAN NO A LA TRATA

En todo el mundo, mujeres y niñas víctimas del tráfico de personas son forzadas a la explotación sexual en hoteles. El Código de Conducta para la Protección de Niños de la Explotación Sexual en el Turismo y el Transporte obliga a los hoteles a capacitar a sus empleados para detectar y denunciar el tráfico y asistir a las víctimas. El Código ha logrado tener un impacto, pero hasta ahora la cadena Hilton no lo ha firmado.

Firma la petición exigiendo que el Hilton luche contra la trata sexual en sus hoteles.


UN REGAL...


UN NOU SENTIT PER ALS POBLES ABANDONATS

El poble d'Aulàs als Pirineus fins fa uns anys només era un grapat de cases en runes. Ara, i gràcies al treball dur i la mística d'un grup de joves famílies, la vida i l'activitat ha tornat als seus carrers per crear una petita societat alternativa.

UN NUEVO SENTIDO PARA LOS PUEBLOS ABANDONADOS

El pueblo de Aulás en los Pirineos hasta hace unos pocos años tan sólo era un puñado de casas en ruinas. Ahora, y gracias al trabajo duro y a la mística de un grupo de jóvenes familias, la vida y la actividad han vuelto a sus calles para crear una pequeña sociedad alternativa.
Durada / Duración: 6'57"

No hay comentarios:

Publicar un comentario