Butlletí Setembre-Octubre 2010

EDITORIAL

L'ENERGIA I LA CONSCIÈNCIA

Al meu entendre, l'aspecte més polèmic i transcendent en el món i ara és el de l’energia. L’energia és l’expressió de l’activitat subtil i alhora la seva manifestació en el món de la forma.

L’energia és també la causa de la depredació sistemàtica sobre la humanitat i la causa també de la crisi econòmica actual. L’energia, en qualsevol dels seus aspectes, és la clau del poder i de l'economia. Tinguem en compte que totes les activitats humanes i socials necessiten energia per a ser realitzades. És per això que aquells que tinguin el seu control, controlaran tota la humanitat i el món sencer. Ells bé que ho saben i utilitzen l’estratègia de la distracció i la confusió perquè la humanitat no arribi a les conclusions que li permetria la llibertat de la sobirania energètica i la prosperitat, eliminant l’esclavatge i la supeditació de peatges i dels pagaments desorbitats amb què ens xuclen les butxaques, la salut i de vegades les vides. (És exactament el model de Matrix).

Observem: Si les persones consideréssim totes les despeses ordinàries i extres en energia, veuríem el robatori al qual estem sotmesos:

Pagaments directes: la llum i el gas de casa i dels negocis, el combustible del cotxe, tot el transport. Els viatges, avions, trens, hotels (i en aquests la llum, calefacció, aire condicionat...)

Pagaments indirectes: l'aigua (l'emmagatzematge, el tractament, la distribució). Tot el que comprem té l'increment de les despeses energètiques de producció i del transport de distribució (perquè totes les activitats inclouen dins el seu càlcul de despeses aquest aspecte), que queda així incrementat pel dret comercial.

En realitat és ben senzill i és perquè és tan senzill que es fa difícil de creure. L’únic que han de fer perquè continuï rajant la mamella del diner i del poder és que ningú no escapi al sistema perquè nomes que un petit grup s’esmunyís i els altres ho sabessin, se’ls cauria la barraca. Hem de considerar la quantitat de gent implicada que garanteix que tot continuï igual.

Per distreure’ns han realitzat tota mena d'activitats impactants que ens allunyen del motiu central: morts selectives, atacs terroristes, guerres, crisis organitzades, enfermetats mundials (pandèmies), programes escombraria i facilitació dels desitjos egoistes...

D’altra banda, en comptes de tenir por, utilitzen en contra nostra les nostres pròpies informacions deformades (desinformació) per provocar a la gran massa una ridiculització dels rebels informants en mostrar un aspecte paranoic i “conspiranoic” d’ells. Evidentment molts d’ells, poc rigorosos, cauen en el parany i enforteixen allò que volen destruir.

Els artífexs de tot això són els de la minoria del poder mundial i tenen a quasi tots el governs mundials de socis col·laboradors doncs tots ells necessiten l'energia i l’economia conseqüent del seu vassallatge per aconseguir que el poble els tingui en compte, comprant per a ells, totes les comoditats del món materialista. I no cal dir la banca... com a ells l’únic que els preocupa és el diner, són els responsables directes de la possibilitat d’esclavitzar tothom en aquest nefast sistema.

Jo personalment crec que això és així però alhora no és un inconvenient excessiu doncs gràcies a aquests fets s’està fent absolutament evident el que cal canviar i quan molts ho comprenguem existirà la possibilitat veritable del canvi.

Jordi Orús

LA ENERGÍA Y LA CONCIENCIA

A mi entender, el aspecto más polémico y transcendente en el mundo y ahora mismo es el de la energía. La energía es la expresión de la actividad sutil y a su vez su manifestación en el mundo de la forma.

La energía es también la causa de la depredación sistemática y la causa además de la crisis económica actual. La energía, en cualquiera de sus aspectos, es la clave del poder y de la economía. Tengamos en cuenta que todas las actividades humanas y sociales requieren energía para ser realizadas. Es por eso que aquellos que tengan su control, controlarán a toda la humanidad y al mundo entero. Ellos lo saben muy bien y utilizan la estrategia de la distracción y la confusión para que la humanidad no alcance las conclusiones que le permitiría la libertad de la soberanía energética y la prosperidad, eliminando la esclavitud y la supeditación de peajes y de los pagos desorbitados con los que nos chupan los bolsillos, la salud y a veces las vidas. (Es exactamente como Matrix).

Observemos: Si las personas considerásemos todos los pagos ordinarios y extras en energía, veríamos el robo al que estamos sometidos:

Pagos directos: la luz y el gas de la casa y los negocios, el combustible del coche, todo el transporte. Los viajes, aviones, trenes, hoteles (y en éstos la luz, calefacción, aire acondicionado...)

Pagos indirectos: el agua (el almacenamiento, su tratamiento, la distribución). Todo lo que compramos tiene el incremento de los costes energéticos de producción y del transporte de distribución (porque todas las actividades incluyen dentro de su cálculo de gastos este aspecto), que queda así incrementado por el derecho comercial de transacción.

En realidad es muy sencillo y es porque es tan sencillo, que es difícil de creer. Lo único que han de hacer para que siga manando la teta del dinero y el poder es que nadie escape al sistema porque si un pequeño grupo se escapase y todos los demás lo supieran, se les caería la barraca. Hemos de considerar la cantidad de gente implicada para garantizar la continuidad.

Para distraernos han realizado todo tipo de actividades impactantes que nos hagan alejar del motivo central: muertes selectivas, ataques terroristas, guerras, crisis organizadas, enfermedades mundiales (pandemias), programas basura e instigación de deseos egoístas...

Por otro lado, en lugar de tener miedo, utilizan en contra nuestro las propias noticias deformadas (desinformación) para provocar en la gran masa una ridiculización de los rebeldes informantes al mostrar un aspecto paranoico y “conspiranoico” de ellos. Evidentemente muchos de ellos, poco rigurosos, caen en la trampa y aseguran aquello que quisieran destruir.

Los artífices de todo esto son la minoría del poder mundial que tienen a casi todos los gobiernos mundiales como socios colaboradores pues todos ellos necesitan la energía y la economía consecuente de su vasallaje para conseguir que el pueblo los tenga en cuenta, al comprar para ellos, todas las comodidades del mundo materialista. Y qué decir de la banca... como a ellos sólo les interesa el dinero, son los responsables directos de la posibilidad de esclavizar a todos en este nefasto sistema.

Yo personalmente creo que esto es así pero a su vez no es un inconveniente excesivo pues gracias a estos hechos se descubre el pastel y se hace evidente lo que hay que cambiar. Cuando muchos lo comprendan existirá la posibilidad del cambio verdadero.

Jordi Orús


NOTÍCIES D'INTERÈS

UNA NOVA ARQUITECTURA INTERNACIONAL
PER A DESPRÉS DE LA CRISI

Conferència d'Arcadi Oliveres, doctor en Ciències Econòmiques i professor de la UAB, president de Justícia i Pau, membre del Consell Assessor d'ATTAC (Associació per a la Tributació de les Transaccions Internacionals), dictada a l'escola d'estiu d'ATTAC-Catalunya el juliol de 2010.

A la primera part ens parla sobre la crisi financera actual, la crisi alimentària, la crisi ecològica, la relació dels governs amb la banca, la taxa Tobin, els plans de pensions com a producte d'especulació, l'estat actual de la banca i la manca de voluntat descarada de no perseguir el frau fiscal, ni de posar fre als paradissos fiscals existents.

A la segona part fa una exposició sobre les respostes que s'haurien de donar per tenir una millor economia global i nacional. A nivell financer: persecució del frau fiscal, taxa Tobin, nacionalització de la banca que ha rebut diners públics i qüestionament sobre continuar amb l'euro. A nivell laboral: repartiment del treball i forquilla salarial.

La banca ètica. La solidaritat. El consum responsable. La petjada ecològica. Reducció dràstica de la despesa militar. La immigració.

Conferència Arcadi Oliveres 1ª part. 47'
Conferència Arcadi Oliveres 2ª part. 34'

UNA NUEVA ARQUITECTURA INTERNACIONAL
PARA DESPUÉS DE LA CRISIS

Conferencia de Arcadi Oliveres, doctor en Ciencias Económicas y profesor de la UAB, presidente de "Justícia i Pau", miembro del Consejo Asesor de ATTAC (Asociación para la Tributación de las Transacciones Internacionales), dictada en la escuela de verano de ATTAC-Catalunya en julio de 2010.

 
En la primera parte nos habla sobre la crisis financiera actual, la crisis alimentaria, la crisis ecológica, la relación de los gobiernos con la banca, la tasa Tobin, los planes de pensiones como producto de especulación, el estado actual de la banca y la falta de voluntad descarada de no perseguir el fraude fiscal, ni de poner freno a los paraísos fiscales existentes.

En la segunda parte hace una exposición sobre las respuestas que deberían darse para tener una mejor economía global y nacional. A nivel financiero: persecución del fraude fiscal, tasa Tobin, nacionalización de la banca que ha recibido dinero público y cuestionamiento sobre continuar con el euro. A nivel laboral: reparto del trabajo y horquilla salarial.

La banca ética. La solidaridad. El consumo responsable. La huella ecológica. Reducción drástica del gasto militar. La inmigración.

Conferencia Arcadi Oliveres 1ª parte. 47'
Conferencia Arcadi Oliveres 2ª parte. 34'

CREEM LA REALITAT AMB ELS NOSTRES PENSAMENTS

Entrevista a Joe Dispenza al Magazine Digital de La Vanguardia,
per Elisabet Bonshoms, 12/09/2010

Joe Dispenza va experimentar en si mateix les possibilitats de la ment per influir sobre el físic, després de patir un greu accident als 24 anys. Durant dècades s'ha dedicat a estudiar el que s'anomena neuroplasticitat, o capacitat del cervell per modificar els circuits que connecten les neurones. Una cosa que permet canviar el que no agrada d'un mateix i millorar com a persones.

Llegir entrevista....

CREAMOS LA REALIDAD CON NUESTROS PENSAMIENTOS

Entrevista a Joe Dispenza en el Magazine Digital de La Vanguardia,
por Elisabet Bonshoms, 12/09/2010

Joe Dispenza experimentó en sí mismo las posibilidades de la mente para influir sobre el físico, tras sufrir un grave accidente a los 24 años. Durante décadas se ha dedicado a estudiar lo que se denomina neuroplasticidad, o capacidad del cerebro para modificar los circuitos que conectan las neuronas. Algo que permite cambiar lo que no gusta de uno mismo y mejorar como personas.

Leer entrevista...

LA COORDINADORA VERDA APOSTA JUNT
AMB EQUO PER UN NOU PROJECTE VERD ESTATAL

Els pròxims dies 25 i 26 de setembre assenyalaran una important fita al camí que va començar fa ja dos anys la Coordinadora Verda -també coneguda com moviment d'Hondarribia-, un moviment de bases que es va proposar arribar a la unitat d'acció i estructural de tots els verds d'Espanya, mitjançant el treball en xarxa i la refundació de l'espai verd. La Coordinadora Verda, igual com el Partit Verd europeu, aposta per un nou espai de l'ecologia política conjuntament amb la Fundació EQUO, de la mà de Juan López de Uralde. En aquesta reunió, hi assistirà una delegació de Berdeak-Los Verdes, promotor des dels seus inicis del procés d'Hondarribia.

Publicat a ECOticias.com, 16/09/2010 (Llegir més...)

LA COORDINADORA VERDE APUESTA JUNTO
CON EQUO POR UN NUEVO PROYECTO VERDE ESTATAL

Los próximos días 25 y 26 de septiembre señalarán un importante hito en el camino que comenzó hace ya dos años la Coordinadora Verde -también conocida como movimiento de Hondarribia-, un movimiento de bases que se propuso llegar a la unidad de acción y estructural de todos los verdes de España, mediante el trabajo en red y la refundación del espacio verde. La Coordinadora Verde, al igual que el Partido Verde europeo, apuesta por un nuevo espacio de la ecología política conjuntamente con la Fundación EQUO, de la mano de Juan López de Uralde. En esta reunión, asistirá una delegación de Berdeak-Los Verdes, promotor desde sus inicios del proceso de Hondarribia.

Publicado en ECOticias.com, 16/09/2010 (Leer más...)

PRESENTACIÓ GEF10

Per tercer any consecutiu, l'equip eco-union, amb la col·laboració d'entitats públiques i privades i la participació d'un compromès grup d'experts, organitza els dies 28 i 29 d'octubre de 2010 en l'Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona el 3er Global Eco Forum, una trobada internacional que busca la reflexió i la creació de xarxes i sinergies amb l'objectiu de generar idees noves envers a una societat més sostenible i responsable.

Publicat a ECOticias.com. 16/09/2010 (Llegir més...)

PRESENTACIÓN GEF10

Por tercer año consecutivo, el equipo eco-union, con la colaboración de entidades públicas y privadas y la participación de un comprometido grupo de expertos, organiza los días 28 y 29 de octubre de 2010 en el Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona el 3er Global Eco Forum, un encuentro internacional que busca la reflexión y la creación de redes y sinergias con el objetivo de generar ideas nuevas hacia una sociedad más sostenible y responsable.

Publicado en ECOticias.com, 16/09/2010 (Leer más...)CAMPANYES SOCIALS

MÉS FIRMES PER DIR NO
AL CULTIU DE TRANSGÈNICS

La Comissió Europea ha permès el cultiu de diversos transgènics a Europa, ignorant així la preocupació de la ciutadania.

Signem una petició per a una investigació independent i una moratòria sobre el desenvolupament de grans transgènics. Amb un milió de signatures ciutadanes podem sol.licitar oficialment un requeriment legal a la Comissió Europea. 800.000 de nosaltres ja ens hem declarat en contra d'aquesta decisió.

Signa aquí i juntem un milió de veus!


MÁS FIRMAS PARA DECIR NO
AL CULTIVO DE TRANSGÉNICOS

La Comisión Europea ha permitido el cultivo de diversos transgénicos en Europa, ignorando así la preocupación de la ciudadanía.

Firmemos una petición por una investigación independiente y una moratoria sobre el desarrollo de granos transgénicos. Con un millón de firmas ciudadanas, podemos solicitar oficialmente un requerimiento legal a la Comisión Europea. 800.000 de nosotros ya nos hemos declarado en contra de esta decisión.

¡Firma aquí y juntemos un millón de voces!


PROU D'EXTRACCIÓ DE PETROLI
EN AIGÜES ESPANYOLES

A les costes de Tarragona existeixen dos nous projectes de pous petrolífers en aigües profundes, associats a la plataforma petrolífera Casablanca, que suposen una amenaça constant de contaminació per al delta de l'Ebre i les costes castellonines.

Aquest tipus de perforacions i explotacions, com va quedar palès amb l'explosió de la plataforma de BP al Golf de Mèxic, impliquen un risc encara molt més gran que els pous tradicionals doncs les condicions són més extremes. A més a més, la indústria petrolífera ha demostrat que no és capaç d'evitar la contaminació ni tampoc de trobar solucions solvents quan es fa necessari.

D'altra banda, un jutjat de Tarragona va obrir un procediment penal pels abocaments pruduïts al maig i juny de 2009 durant les perforacions i prospeccions d'aquests mateixos pous a Tarragona. Repsol no va comunicar aquests abocaments a les autoritats però finalment van ser detectats per la Capitania Marítima.

Demana al Ministeri d'Indústria una moratòria per a Espanya!


NO MÁS EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO
EN AGUAS ESPAÑOLAS

En las costas de Tarragona existen dos nuevos proyectos de pozos petrolíferos en aguas profundas, asociados a la plataforma petrolífera Casablanca, que suponen una amenaza constante de contaminación para el delta del Ebro y las costas castellonenses.

Este tipo de perforaciones y explotaciones, como quedó de manifiesto con la explosión de la plataforma de BP en el Golfo de México, entrañan un riesgo aún mayor que los pozos tradicionales ya que las condiciones son más extremas. Además, la industria petrolera ha demostrado que no es capaz de evitar la contaminación ni de encontrar soluciones solventes cuando es necesario.

Por otro lado, un juzgado de Tarragona abrió un procedimiento penal por los vertidos producidos en mayo y junio de 2009 durante las perforaciones y prospecciones de estos mismos pozos en Tarragona. Repsol no comunicó estos vertidos a las autoridades pero fueron finalmente detectados por Capitanía Marítima.

¡Pide al Ministerio de Industria una moratoria para España!


UN REGAL

EL SILENCI I EL PARLAR
EL SILENCIO Y EL HABLAR


HISTÒRIA D'UN RÈTOL
(Wamafilms)
Un film de menys de 6 minuts guanyador del Premi al Millor Curt al Festival de Cannes 2008.

HISTORIA DE UN LETRERO
(Wamafilms)
Un film de menos de 6 minutos ganador del Premio al Mejor Corto en el Festival de Cannes 2008.

2 comentarios:

 1. Preciosa i encertada reflexió.
  Massa sovint el que és urgent no ens deixa fer/veure allò necessari.
  Ens hi haurem de posar almenys amb tantes ganes com quan programem l'apapeïda agenda.
  Una abraçada

  ResponderEliminar
 2. La veritat és que és molt encertada la reflexió.
  Per entendre més els mecanismes de tot aquest embolic, val la pena mirar aquest video on s'explica productivament què estem fent amb el nostre planeta, i qui és qui.

  Cal clicar a http://www.storyofstuff.com/international/ i posar els títols en castellà.

  Salutacions cordials

  Jordi Lluís

  ResponderEliminar