Butlletí Juny 2011

EDITORIAL

CAL DESPERTAR A L'ADORMIT

Ja fa molt temps que la vida clama el seu desencís i la seva agonia; les aigües brutes, el cel emmetzinat, la terra esparracada, les ànimes dels homes i dones ferits, les millors propostes llençades a la brossa, els millors anhels pervertits, els sentiments venuts al capital... tot plegat és massa evident com per no adonar-se’n, tot és massa esfereïdor per fer els ulls clucs, tot és massa brogidor per oblidar-nos en el silenci. Tot plegat incita a la revolta. A la revolta de nosaltres mateixos.

Hem estat massa pacients o egoistament endormiscats? Ens ha calgut una saturació suficient de desgavells per dir JA N’HI HA PROU! Mentre, tot ha estat venut al diner, tot convertit en mercaderia i fins i tot a allò més sagrat se li ha posat preu. Hem convertit la societat de la humanitat en la societat del consum i del guany financer. Sota un munt d’avantatges fiscals, borsàries, inversionistes, capitalistes, especuladores, accionistes, mercantilistes, aprofitadores, abusadores, indignes... han quedat aclaparades i sotmeses les millors intencions i les millors qualitats fins a avergonyir-nos de nosaltres mateixos.

Mentre, en aquest emmirallament pragmàtic ningú no parlava dels valors, del bé comú i de la espiritualitat sense avergonyir-se, sense sentir-se malmirat. En els àmbits més seriosos, més professionals, més institucionals, la correcció; nua de tota sensibilitat i desposseïda d’amor, ha estat el màxim manifest de la correcta actitud. Cap somriure, cap llàgrima, cap ira incontrolada... ha estat manifesta de manera evident. Tot políticament correcte per ocultar el veritable sentiment i l’ànsia d’un món millor.

Però en tot cas ja hem après que la violència provoca violència, que el dolor només provoca dolor, que el desencís no resol la desesperança, que la claudicació no ens dóna de menjar, que la queixa no estimula l’obtenció dels nostres drets, que “qui hora passa, any empeny” és un subterfugi dels atemorits...

Alhora, el nostre coratge i el nostre compromís estaran en favor de la pau i la concòrdia perquè aquesta és la revolta de nosaltres, per a nosaltres i en nosaltres perquè no hi ha ningú a la frontera enemiga... perquè no hi ha ningú a qui combatre... perquè no hi ha frontera... perquè els altres, els contraris, són altres nos-altres...

Ara és el moment, les accions ciutadanes manifesten una esperança lluny de les tristes i grises propostes dels partits polítics. No és cert que no hi ha res a fer, potser no podem fer res atrapats en els condicionants actuals... doncs canviem el condicionants i donem-nos l’oportunitat per a somiar un altre món possible.

En tot cas allò que dormia en nosaltres ha decidit despertar d’un mal son o d’un somni malaltís per engegar la revolta de la pau.

Jordi Orús

ES NECESARIO DESPERTAR AL DORMIDO

Ya hace mucho tiempo que la vida clama su desencanto y su agonía; las aguas sucias, el cielo envenenado, la tierra rasgada, las almas de los hombres y mujeres heridos, las mejores propuestas tiradas a la basura, los mejores anhelos pervertidos, los sentimientos vendidos al capital… todo es demasiado evidente como para no darse cuenta, todo es demasiado hiriente como para permanecer con los ojos cerrados, todo es demasiado estruendoso como para olvidarnos en el silencio. Todo junto incita a la revuelta. A la revuelta de nosotros mismos.

¿Hemos sido demasiado pacientes o estado egoístamente adormecidos? Nos ha hecho falta una saturación suficiente de despropósitos para decir ¡YA ES SUFICIENTE! Mientras, todo ha sido vendido al dinero, todo convertido en mercancías y hasta a lo más sagrado se le ha puesto precio. Hemos convertido la sociedad de la humanidad en la sociedad del consumo y de la ganancia financiera. Bajo un montón de ventajas fiscales, bursátiles, inversionistas, capitalistas, especuladoras, accionistas, mercantilistas, aprovechadoras, abusadoras, indignas… han quedado agobiadas y sometidas las mejores intenciones y las mejores cualidades hasta avergonzarnos de nosotros mismos.

Mientras, en este espejismo pragmático nadie hablaba de valores, del bien común y de la espiritualidad sin avergonzarse, sin sentirse malmirado. En los ámbitos más serios, más profesionales, más institucionales, la corrección; desnuda de toda sensibilidad y desposeída de amor, ha sido el máximo exponente de la actitud correcta. Todo lo políticamente correcto para ocultar el verdadero sentimiento y la ansiedad por un mundo mejor.

Pero en todo caso ya hemos aprendido que la violencia provoca violencia, que el dolor solo provoca dolor, que el desencanto no resuelve la desesperanza, que la claudicación no nos dará de comer, que la queja no estimula la obtención de nuestros derechos, que el “todo se solucionará con el tiempo” es una excusa de los timoratos…

Al mismo tiempo, nuestro coraje y nuestro compromiso estarán a favor de la paz y la concordia porque ésta es nuestra revuelta, para nosotros y en nosotros porque no hay nadie en la frontera enemiga… porque no hay nadie a quien combatir… porque no hay frontera… porque los otros, los contrarios, son otros nos-otros...

Ahora es el momento, las acciones ciudadanas manifiestan una esperanza lejos de las tristes y grises propuestas de los partidos políticos. No es cierto que no haya nada que hacer, puede que no podamos hacer nada atrapados en los condicionantes actuales… pues cambiemos los condicionantes y démonos la oportunidad para soñar otro mundo posible.

En todo caso, aquello que dormía en nosotros ha decidido despertar de una pesadilla o de un sueño enfermizo para iniciar la revuelta de la paz.

Jordi Orús


NOTÍCIES

RADIACIÓ NUCLEAR INVISIBLE I INODORA,
PERÒ DEVASTADORA

RADIACIÓN NUCLEAR INVISIBLE E INODORA,
PERO DEVASTADORAhttp://www.tv3.cat/3alacarta/videos/3515170

ITÀLIA REBUTJA PER REFERÈNDUM
LES ENERGIES NUCLEARS

El primer ministre italià, Silvio Berlusconi, va patir un nou revés polític a les urnes, on els italians van votar en referèndum contra el retorn a l'energia nuclear. Tot i que des de les files del Govern s'havia promogut l'abstenció, la participació del referèndum va arribar al 57%. Els italians també es van pronunciar i van rebutjar en referèndum la llei que obria les portes a la privatització de l'aigua i una part d'una altra norma sobre tarifes del servei hídric.

Els programes nuclears a Itàlia van ser cancel.lats el 1987, després de la catàstrofe de Txernòbil, encara que Silvio Berlusconi va intentar recuperar-los en l'any 2010 amb l'anomenat decret "Omnibus", que en un principi permetia la construcció de centrals nuclears al país.

Després del desastre de la central japonesa de Fukushima, Berlusconi va fer marxa enrere i va introduir en el decret una moratòria de dos anys, encara que l'oposició va assegurar que el mandatari només pretenia evitar el referèndum. Finalment, el Tribunal de Cassació va decidir que es celebraria la consulta popular perquè el Govern no havia cancel.lat definitivament el programa nuclear a Itàlia. (Llegir més...)

ITALIA RECHAZA POR REFERÉNDUM
LAS ENERGÍAS NUCLEARES

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, sufrió un nuevo revés político en las urnas, donde los italianos votaron en referéndum contra la vuelta a la energía nuclear. A pesar de que desde las filas del Gobierno se había promovido la abstención, la participación del referendum alcanzó el 57%. Los italianos también se pronunciaron y rechazaron en referendo la ley que abría las puertas a la privatización del agua y una parte de otra norma sobre tarifas del servicio hídrico.

Los programas nucleares en Italia fueron cancelados en 1987, después de la catástrofe de Chernóbil, aunque Silvio Berlusconi intentó recuperarlos en el año 2010 con el llamado decreto "Omnibus", que en un principio permitía la construcción de centrales nucleares en el país.

Tras el desastre de la central japonesa de Fukushima, Berlusconi dio marcha atrás e introdujo en el decreto una moratoria de dos años, aunque la oposición aseguró que el mandatario tan solo pretendía evitar el referéndum. Finalmente, el Tribunal de Casación decidió que se celebraría la consulta popular porque el Gobierno no había cancelado definitivamente el programa nuclear en Italia. (Leer más...)

ALEMANYA TANCARÀ TOTS ELS SEUS REACTORS
NUCLEARS EL 2022

El Govern d'Alemanya ha acordat tancar tots els reactors nuclears del país per a l'any 2022, segons ha anunciat el ministre de Medi Ambient, Norbert Rottgen.

Segons el calendari indicat, els set reactors més vells del país - que van ser objecte d'una moratòria després de l'accident nuclear a la planta japonesa de Fukushima-1 - i el de Kruemmel no tornaran a funcionar, mentre que un segon grup de sis tancarà el 2021 i els tres més moderns ho faran el 2022.

Malgrat aquesta decisió, Rottgen ha explicat que l'impost sobre les barres de combustible gastades seguirà vigent, encara que no ha especificat fins quan. Amb això, el Govern espera recaptar uns 2,3 bilions d'euros anuals.

A més, el ministre ha aclarit que es tracta d'una decisió definitiva, de manera que "no hi haurà clàusula de revisió", tot i que alguns partits polítics havien demanat que la mesura pugui revisar-se en un futur.

La indústria alemanya ja ha advertit que el tancament prematur dels reactors nuclears podria tenir unes conseqüències nefastes, especialment si no es planteja una alternativa per substituir l'energia que produeixen, que representa el 23 per cent de la que es consumeix al país. (Llegir més...)

ALEMANIA CERRARÁ TODOS SUS REACTORES
NUCLEARES EN 2022

El Gobierno de Alemania ha acordado cerrar todos los reactores nucleares del país para el año 2022, según anunció el ministro de Medio Ambiente, Norbert Rottgen.

Según el calendario indicado, los siete reactores más viejos del país --que fueron objeto de una moratoria tras el accidente nuclear en la planta japonesa de Fukushima-1-- y el de Kruemmel no volverán a funcionar, mientras que un segundo grupo de seis cerrará en 2021 y los tres más modernos lo harán en 2022.

A pesar de esta decisión, Rottgen ha explicado que el impuesto sobre las barras de combustible gastadas seguirá vigente, aunque no ha especificado hasta cuando. Con ello, el Gobierno espera recaudar unos 2,3 billones de euros anuales.

Además, el ministro ha aclarado que se trata de una decisión definitiva, por lo que "no habrá cláusula de revisión", a pesar de que algunos partidos políticos habían solicitado que la medida pudiera revisarse en un futuro.

La industria alemana ya ha advertido de que el cierre prematuro de los reactores nucleares podría tener unas consecuencias nefastas, especialmente si no se plantea una alternativa para sustituir la energía que producen, que representa el 23 por ciento de la que se consume en el país. (Leer más...)


CAMPANYES

DEFENSEM EL DRET DE REUNIÓ

A Barcelona i a Lleida les autoritats policials han començat a desallotjar per la força les acampades pacífiques amb l'excusa de procedir a la seva neteja. Des d'Avaaz, com que no hi ha molt temps per parar la policia i protegir els nostres drets bàsics, llencen una campanya per mobilitzar-nos per tal de generar una enorme protesta al més alt nivell polític, per poder preservar el nostre dret fonamental de reunió. Envia un missatge ara als Ministres i reenvia'l a tots els teus coneguts. Quants més siguem els que alcem les nostres veus, més gran serà el nostre impacte.

DEFENDAMOS EL DERECHO DE REUNIÓN

En Barcelona y en Lleida las autoridades policiales han comenzado a desalojar por la fuerza las acampadas pacíficas con la excusa de proceder a su limpieza. Desde Avaaz, al no tener mucho tiempo para detener a la policia y proteger nuestros derechos básicos, lanzan una campaña para movilizarnos urgentemente y generar así una enorme protesta al más alto nivel político, para poder preservar nuestro derecho fundamental de reunión. Envía un mensaje ahora a los Ministros y reenvíalo a todos tus conocidos. Cuantos más seamos los que alzamos nuestras voces, mayor será nuestro impacto.

TANQUEM LES NUCLEARS,
NOVA CULTURA DE L'ENERGIA

Espai web pel tancament de les centrals nuclears, l'estalvi, l'eficiència i el 100% d'energies renovables. Visita aquest enllaç per trobar diferents maneres d'ajudar-los.


CERREMOS LAS NUCLEARES,
NUEVA CULTURA DE LA ENERGÍA

Espacio web por el cierre de las centrales nucleares, el ahorro, la eficiencia y el 100% de energías renovables. Visita este enlace para encontrar distintas maneras de ayudarlos.

NO A L'ARRÒS AMB GENS HUMANS
A L'AIRE LLIURE

Fa unes setmanes Amigos de la Tierra va publicar la localització exacta dels camps experimentals amb transgènics a l'aire lliure. Espanya segueix sent l'únic país que cultiva transgènics a gran escala i ja ha acollit el 42% de tots els experiments amb transgènics a l'aire lliure realitzats a la Unió Europea durant els últims anys.

Gràcies a la publicació d'aquesta informació es va poder saber que l'empresa italiana Transactiva va sol·licitar permís per a cultivar a l'aire lliure un arròs amb gens humans a Vinaròs, Castelló. L'interès d'aquesta sol·licitud és purament comercial i posa en risc el medi ambient i la nostra salut.

Un conjunt d'organitzacions, principalment de la província de Castelló, s'han unit per exigir que no s'aprovi aquesta sol·licitud, que pot acabar afectant tota la societat.

Uneix-te! Envia un mail al President de la Generalitat Valenciana!

No podem permetre que segueixin jugant amb la nostra salut i amb el medi ambient.

NO AL ARROZ CON GENES HUMANOS
AL AIRE LIBRE

Hace unas semanas Amigos de la Tierra publicó la localización exacta de los campos experimentales con transgénicos al aire libre. España sigue siendo el único país que cultiva transgénicos a gran escala y ya ha acogido el 42% de todos los experimentos con transgénicos al aire libre realizados en la Unión Europea durante los últimos años.

Gracias a la publicación de esta información se pudo saber que la empresa italiana Transactiva solicitó permiso para cultivar al aire libre un arroz con genes humanos en Vinarós, Castellón. El interés de esta solicitud es puramente comercial y pone en riesgo al medio ambiente y nuestra salud.

Un conjunto de organizaciones, principalmente de la provincia de Castellón, se han unido para exigir que no se apruebe esta solicitud, que puede terminar afectando a toda la sociedad.

¡Únete! ¡Envía un mail al Presidente de la Generalitat Valenciana!

No podemos permitir que sigan jugando con nuestra salud y con el medio ambiente.

UN REGAL..

The Job: Curt de Jonathan Browning
The Job: Corto de Jonathan Browning
(subtítulos en castellano)
La veritable naturalesa de la ment: Buda i Ananda
La verdadera naturaleza de la mente: Buda y Ananda
Les Dones en l'Art
Las Mujeres en el Arte


No hay comentarios:

Publicar un comentario