Butlletí juliol 2011

EDITORIAL

LA FOSCOR DE LA LLUM

És sabut que quant més llum hi ha, les ombres són més intenses. La quantitat d’avantatges i oportunitats de les quals ara en podem disposar, ha fet d’aquesta civilització un esclat de vida i malauradament també un pou d’ambicions i egoismes exagerats fora de lloc.

En aquest moment meravellós i complex que ens ha tocat viure, el que predomina és la intensitat de la urgència; intensitat en la quantitat d’experiències i intensitat en la velocitat amb què les vivim. A voltes, la munió d’activitats no ens permet separar el gra de la palla i perdem moltes bones oportunitats sense adonar-nos-en. A voltes, la velocitat dels fets no ens permet gaudir del temps necessari per a esbrinar les subtileses que ens captiven i que s’esmunyen sota els minuts caducats.

En tot cas, si estem atents serem capaços d’extreure el màxim d’aprenentatges. Les situacions són de vegades tan confoses que requereixen un treball d’anàlisi profunda per veure-hi clar i una sagacitat a prova d’herois.

George Bush va anunciar, quan va prendre la presidència, que s’iniciaria una estratègia de desinformar creant notícies falses per a controlar aspectes socials i influir en aspectes d’interès per al seu govern, i sembla ser que d’aleshores ençà molts han utilitzat aquesta estratègia. En el vídeo que trobareu al butlletí es fa totalment palesa una infiltració en els fets per manipular els resultats i l’opinió publica.

Veient aquest exemple podem deduir que no en sabem de la missa la meitat i que s’ha de ser un estrateg molt ben ensinistrat per poder opinar amb un encertat i bon judici de molts dels fets i, més encara, actuar justa i acuradament per a oferir llum i no foscor a cada situació social. La rapidesa de les informacions no permet sovint que tinguem el cap serè i que no deduïm un correcte criteri dins el garbuix accelerat de tot plegat, no permetent-nos la reflexió necessària per a tot allò que és important.

Tota la situació actual ens diu que les lleis i la força per sí mateixes no construeixen la democràcia ni la llibertat, és el diàleg i la participació el que garanteix la construcció d’una interacció creativa, justa i esperançadora. Els governs i llurs opositors necessiten aplicar sistemes de mediació de conflictes i intel•ligència emocional per a eliminar d’una vegada la patètica actitud infantil i immadura a què ens tenen acostumats en els debats polítics i en la gestió de govern.

En tot cas no perdem mai l’actitud compassiva i de pau perquè els embogits no puguin trobar arguments per a esgrimir la seva violència disfressada de democràcia.

Ara més que mai hem de ser guerrers i activistes de la LLUM, però fent una autocrítica profunda per a ser capaços de veure les ombres que sens dubte estem projectant darrere nostre.

Jordi Orús


LA OSCURIDAD DE LA LUZ

Es sabido que cuanta más luz hay, las sombras son más intensas. La cantidad de ventajas y oportunidades de las que ahora podemos disponer, ha hecho de esta civilización un estallido de vida y desgraciadamente también un pozo de ambiciones y egoísmos exagerados fuera de lugar.

En este momento maravilloso y complejo que nos ha tocado vivir, lo que predomina es la intensidad de la urgencia; intensidad en la cantidad de experiencias e intensidad en la velocidad con que vivimos. A veces, la densidad de actividades no nos permite separar el grano de la paja y perdemos muchas buenas oportunidades sin darnos cuenta. A veces, la velocidad de los hechos no nos permite gozar del tiempo necesario para desmenuzar las sutilezas que nos cautivan y que se esconden debajo de los minutos caducados.

En todo caso, si estamos atentos seremos capaces de extraer el máximo aprendizaje. Las situaciones son a veces tan confusas que requieren un trabajo de análisis profundo para poder ver claramente y una sagacidad a prueba de héroes.

George Bush anunció, cuando tomó la presidencia, que iniciaría una estrategia de desinformación creando noticias falsas para controlar aspectos sociales e influir en aspectos de interés para su gobierno, y parece ser que desde entonces muchos han utilizado esta estrategia. En el vídeo que encontraréis en el boletín, se hace totalmente evidente una infiltración en los hechos para manipular los resultados y la opinión pública.

Viendo este ejemplo podemos deducir que no sabemos de la misa la mitad y que se ha de ser un estratega muy bien enseñado para poder opinar con un acertado y buen juicio sobre los hechos y, más aun, actuar justa y cabalmente para ofrecer luz y no oscuridad a cada situación social. La rapidez de las informaciones no permite muchas veces que tengamos la cabeza serena y que no deduzcamos con criterio correcto dentro del alboroto acelerado de todo, no permitiéndonos la reflexión necesaria para todo lo que es importante.

Toda la situación actual nos habla de que las leyes y la fuerza por sí mismas no construyen la democracia ni la libertad, es el diálogo y la participación lo que garantiza la construcción de una interacción creativa, justa y esperanzadora. Los gobiernos y sus opositores necesitan aplicar sistemas de mediación de conflictos e inteligencia emocional para eliminar de una vez por todas la patética actitud infantil e inmadura a la que nos tienen acostumbrados en los debates políticos y en la gestión de gobierno.

En todo caso, no perdamos nunca la actitud compasiva y de paz para que los enloquecidos no puedan encontrar argumentos para esgrimir su violencia disfrazada de democracia.

Ahora más que nunca hemos de ser guerreros y activistas de la LUZ, pero realizando una autocrítica profunda para ser capaces de ver las sombras que indudablemente estamos proyectando detrás de nosotros.

Jordi Orús

NOTÍCIES

L'epidèmia d'"E.Coli". Una altra hipòtesi: ¡eren els cotxes!...
La epidemia de "E.Coli". Otra hipótesis: ¡eran los coches!...

Esther Vivas: després del 19J cal acumular forces, els canvis seran fruit de la mobilització social...
Esther Vivas: después del 19J es necesario acumular fuerzas, los cambios serán fruto de la movilización social...

Ser el propi canvi, per Koldo Aldai...
Ser el propio cambio, por Koldo Aldai...

CAMPANYES

Salvem els dofins més tristos
Salvemos a los delfines más tristes

El cantó obscur de Volkswagen
El lado oscuro de Volkswagen

No deixis que les nostres centrals nuclears
passin menys proves de resistència
que les de la resta de la UE
No dejes que nuestras centrales nucleares
pasen menos pruebas de resistencia
que las del resto de la UE

Salvem la selva amazònica
Salvemos a la selva amazónica


UN REGAL...
No hay comentarios:

Publicar un comentario