Butlletí Desembre 2010-Gener 2011

EDITORIAL

ULLS QUE NO VEUEN, COR QUE NO SENT

L’escampada de les informacions i de les notícies gràcies a Internet ha estat un dels fenòmens de més gran repercussió social i humana a nivell mundial. En tota situació històrica de què en tinguem memòria, mai no havia estat possible fins ara que les persones es poguessin comunicar les seves dissorts i els seus èxits sense la intervenció manipuladora dels mandataris. Així, abans i fins ara, la realitat ha estat segrestada i amagada no només als coetanis de l’experiència en concret sinó també a tots els altres que naixeren posteriorment i que així veieren canviada greument la història.

Com que els guanyadors escriuen la història, aquests han estat els més grans distorsionadors dels fets, de les informacions i de les veritats. De la mateixa manera que ara podem albirar alguns fets en els què cronològicament hem participat i que descaradament encara no sabem de forma fefaent les causes i els autors de llurs afers, podem predir sense equivocar-nos que el més gros no ha estat visible per a la majoria i que hi ha un munt d’embolics que mai no veuran la llum: les circumstàncies i la mort d’en John F. Kennedy fan més pudor que mai i encara no se n’han declarat els motius malgrat que tots els sospitem; l’atac a les torres bessones, oficialment explicat com una agressió del grup terrorista Al Qaeda, ha estat denunciat per gent molt fiable (tècnics, testimonis, experts... ) negant la impossibilitat de la declaració oficial; la farsa de la grip A per generar guanys multimilionaris a les multinacionals farmacèutiques guarint-se darrera de l’OMS i de la seva imatge totpoderosa; la multinacional Monsanto evita continuadament les denúncies que poden impedir els seus objectius qüestionables, i molts més fets que no hi cabrien en aquesta editorial.

En tot cas la nostra crida és per a prendre consciència de “qui vigila al vigilant?”. La majoria de nosaltres donem per fet i beneït els informes oficials i les explicacions aparentment ben fonamentades, per a no esbrinar acuradament i esforçar-nos per descobrir els motius que poden amagar-se darrera de tot plegat. Veiem el que volen que veiem, sentim el que ells ens volen dir, ensumem les flaires que ells han cregut convenient que ensumem... i tot plegat per a conduir-nos submisament als tancats i a les garjoles (sense barrots) que ja han estat preparades de fa molt i que molts consideren prou confortables.

La mirada intel·ligent penetra mes enllà dels subterfugis que ens mostren per copsar les veritables raons darrera el miratge. Quines poden ser les raons veritables dels poderosos? Quins són els objectius de llurs activitats? Com actuen per esmunyir-se de la mirada interrogant dels ciutadans? Com es recolzen mútuament per ser més forts en la seva actitud declaradament injusta? Com poden dissenyar un futur que ni ells mateixos poden garantir?

Cal que participem amb coratge en la preparació d’un esdevenidor del qual no ens tinguem que avergonyir davant les generacions venidores.

Jordi Orús

OJOS QUE NO VEN, CORAZÓN QUE NO SIENTE

La diseminación de las informaciones y de las noticias gracias a Internet ha sido uno de los fenómenos de más grande repercusión social y humana a nivel mundial. En toda situación histórica de la cual tengamos memoria, nunca había sido posible hasta ahora que las personas pudieran comunicar sus desgracias y sus éxitos sin la intervención manipuladora de los mandatarios. Así, antes y hasta ahora, la realidad ha sido secuestrada y escondida no sólo a los coetáneos de la experiencia en concreto sino a todos los que nacieron posteriormente y que así vieron cambiada gravemente la historia.

Como los ganadores escriben la historia, éstos han sido los más grandes distorsionadores de los hechos, de las informaciones y de las verdades. De la misma manera que ahora podemos otear algunos hechos en los que cronológicamente hemos participado y de los cuales descaradamente aún no sabemos fehacientemente las causas y los actores que han participado, podemos predecir sin equivocarnos que lo más grande no ha sido visible para la mayoría y que existe una montaña de enredos que nunca verán la luz: las circunstancias y la muerte de John F. Kennedy hiede más que nunca y todavía no se han declarado los motivos a pesar de que todos los sospechamos; el ataque a las torres gemelas, oficialmente explicado como una agresión del grupo terrorista Al Qaeda, ha sido denunciado por gente muy fiable (técnicos, testigos, expertos...) negando la imposibilidad de la declaración oficial; la farsa de la gripe A para generar ganancias multimillonarias a las multinacionales farmacéuticas guareciéndose detrás de la OMS y de su imagen todopoderosa; la multinacional Monsanto evita continuamente les denuncias que pueden impedir sus objetivos más que cuestionables, y muchos otros hechos que no cabrían en esta editorial.

En todo caso nuestro llamado es para tomar conciencia de “¿quién vigila al vigilante?”. La mayoría de nosotros damos por hecho y como buenos los informes oficiales y las explicaciones aparentemente bien fundamentadas, para no escudriñar atentamente y esforzarnos para descubrir los motivos que pueden esconderse detrás de todo ello. Vemos lo que quieren que veamos, oímos lo que ellos nos quieren decir, olemos los aromas que ellos han creído conveniente hacernos oler... y todo para conducirnos sumisamente a los cercados y a las jaulas (sin barrotes) que ya han estado preparadas desde hace mucho y que muchos consideran suficientemente confortables.

La mirada inteligente penetra mas allá de los subterfugios que nos muestran para alcanzar las razones verdaderas tras el espejismo. ¿Cuáles pueden ser las verdaderas razones de los poderosos? ¿Cuáles son los objetivos de sus actividades? ¿Cómo actúan para escurrirse ante la mirada interrogadora de los ciudadanos? ¿Cómo se apoyan mutuamente para ser más fuertes en su actitud declaradamente injusta? ¿Cómo pueden diseñar un futuro que ni ellos mismos pueden garantizar?

Es imprescindible participar con coraje en la preparación de un futuro del cual no tengamos que avergonzarnos ante las generaciones venideras.

Jordi Orús


NOTÍCIES D'INTERÈS

ENSEMS, EL VIVER D'EMPRESES DE SINAPSIS

Recentment s'ha posat en marxa el viver d'empreses de Sinapsis, ENSEMS, un servei que ofereix tota una sèrie de suports per a qualsevol entitat afiliada que requereixi un espai físic empresarial a costos reduïts.

Els interessats poden consultar tarifes i disponibilitat al telèfon 93 318 11 52 (Secretaria Sinapsis).

ENSEMS, EL VIVERO DE EMPRESAS DE SINAPSIS

Recientemente se ha puesto en marcha el vivero de empresas de Sinapsis, ENSEMS, un servicio que ofrece toda una serie de soportes para cualquier entidad afiliada que requiera un espacio físico empresarial a costes reducidos.

Los interesados pueden consultar tarifas y disponibilidad en el teléfono 93 318 11 52 (Secretaría Sinapsis).


NO A LA VENDA: Un documental de l'Observatori de Responsabilitat Social Corporativa en coproducció amb la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED)

Les persones de tot el món cada vegada depenem més d'un menor nombre de grans empreses globals. Monsanto controla el 90% de les llavors transgèniques. Microsoft té un 88,26% de la quota del mercat en programari informàtic, seguida per Apple amb Mac amb un 9,93%. Cada dia 150 milions de persones a tot el món compren un producte Unilever sense ni tan sols saber-ho. McDonald's serveix 58,1 milions de menjars diaris a tot el món. De les 100 economies més grans del món, 51 són empreses. Els estats perden poder al mateix ritme que les grans empreses el guanyen. La globalització ha generat un nou context que requereix una redefinició de les regles de joc per a la societat global del segle XXI.

En aquest context sorgeix el debat entorn de la Responsabilitat Social Corporativa o de les empreses (RSC), que es planteja com el punt de partida des del qual replantejar-se l'equilibri entre el desenvolupament econòmic, la sostenibilitat ambiental i el desenvolupament social necessaris per construir el nou tipus de societat que volem. Encara que s'està produint un increment gradual de l'interès per la Responsabilitat Social Corporativa, tant en cercles empresarials com en l'àmbit social, el procés està sent lent.

És el moment que ens plantegem quin tipus de societat volem construir i quin paper hem de jugar per contribuir al seu desenvolupament. Hem d'assumir el rol de persones consumidores, treballadores i opinió pública implicades en l'aplicació dels models responsables en tots els àmbits d'actuació de les empreses.

Veure el documental

Veure també entrevista a Orencio Vázquez, coordinador de l'Observatori de Responsabilitat Social Corporativa

NO A LA VENTA: Un documental del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa en coproducción con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Las personas de todo el mundo cada vez dependemos más de un menor número de grandes empresas globales. Monsanto controla el 90% de las semillas transgénicas. Microsoft tiene un 88,26% de la cuota del mercado en software informático, seguida por Apple con Mac con un 9,93%. Cada día 150 millones de personas en todo el mundo compran un producto Unilever sin ni siquiera saberlo. McDonald's sirve 58,1 millones de comidas diarias en todo el mundo. De las 100 economías más grandes del mundo, 51 son empresas. Los estados pierden poder al mismo ritmo que las grandes empresas lo ganan. La globalización ha generado un nuevo contexto que requiere una redefinición de las reglas de juego para la sociedad global del siglo XXI.

En este contexto surge el debate en torno a la Responsabilidad Social Corporativa o de las empresas (RSC), que se plantea como el punto de partida desde el cual replantearse el equilibrio entre el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social necesarios para construir el nuevo tipo de sociedad que queremos. Aunque se está produciendo un incremento paulatino del interés por la Responsabilidad Social Corporativa, tanto en círculos empresariales como en el ámbito social, el proceso está siendo lento.

Es el momento de que nos planteemos qué tipo de sociedad queremos construir y qué papel debemos jugar para contribuir a su desarrollo. Debemos asumir el rol de personas consumidoras, trabajadoras y opinión pública implicadas en la aplicación de los modelos responsables en todos los ámbitos de actuación de las empresas.

Ver el documental

Ver también entrevista a Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa


JORNADA POST COP16

La COP16 (16ª Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic) va començar a Cancun el passat 29 de novembre i acabarà el proper 10 de desembre de 2010. A la cimera de Mèxic s'haurien de concloure els treballs iniciats el 2007 a Bali per a donar continuïtat al Protocol de Kyoto més enllà del 2012. No obstant això la COP16 es presenta com una cimera on per endavant ja se sap que no s’arribarà a cap acord global ni vinculant, tal i com es pretenia a la COP15 de Copenhaguen, que va fracassar degut a que els polítics no van col·laborar suficientment per arribar a un acord que permetés aturar el canvi climàtic. Tot i així, Mèxic 2010 ofereix possibilitats d’arribar a acords parcials que derivin a aconseguir en una propera COP el tan desitjat acord.

Si voleu estar informats de primera mà per alguns dels experts assistents a la Cimera de Cancun no us podeu perdre la jornada gratuïta que se celebrarà el:

Dilluns 20 de Desembre de 17 - 19h
Sala “La Cuina” de l'Espai Francesca Bonnemaison
C/ Sant Pere Mes Baix, 7 - Barcelona.
Més informació i reserves a info@ecoserveis.net

Per a més informació sobre la cimera de Cancun consultar: Claus per entendre què "es cou" a la cimera sobre canvi climàtic

JORNADA POST COP16

La COP16 (16ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) empezó en Cancún el pasado 29 de noviembre y terminará el próximo 10 de diciembre de 2010. En la cumbre de México se tendrían que concluir los trabajos iniciados el 2007 en Bali para dar continuidad al Protocolo de Kyoto más allá del 2012. Sin embargo la COP16 se presenta como una cumbre donde ya de antemano se sabe que no se va a llegar a un acuerdo global ni vinculante, tal y como se pretendía en la COP15 de Copenhague, que fracasó debido a que los políticos no colaboraron lo suficiente para llegar a un acuerdo que permitiera detener el cambio climático. A pesar de ello México 2010 ofrece posibilidades de llegar a acuerdos parciales que deriven a alcanzar en una próxima COP el tan esperado acuerdo.

Si queréis estar informados de primera mano por algunos de los expertos asistentes a la Cumbre de Cancún no podéis perderos la jornada gratuita que se celebrará el:

Lunes 20 de Diciembre de 17 - 19h
Sala “La Cuina” del Espai Francesca Bonnemaison
C/ Sant Pere Mes Baix, 7 – Barcelona
Más información y reservas en info@ecoserveis.net

Para más información sobre la cumbre de Cancún consultar: Claves para entender que "se cuece" en la cumbre sobre cambio climático


TRES EMPRESES ELÈCTRIQUES VENEN ENERGIA
D'ORIGEN 100% RENOVABLE A ESPANYA

Tres companyies comercialitzadores d'electricitat - Acciona Green Energy, Centrica Energía i Gesternova - venen energia d'origen cent per cent renovable a Espanya, sense emissions de diòxid de carboni ni contaminació per residus nuclears.

Aquestes tres empreses, al costat de la filial espanyola de l'alemanya Elektrizitats-Gesellschaft Laufenburg, constitueixen el grup de les comercialitzadores menys contaminants, amb una qualificació de A, segons l'informe 2009 sobre etiquetatge de l'electricitat elaborat per la Comissió Nacional d'Energia (CNE).

Tenir una A, la millor qualificació possible, implica que les emissions de diòxid de carboni abocades a l'atmosfera durant la producció de l'electricitat són inferiors al 35% de la mitjana nacional, mentre que una B suposa que no aconsegueixen el 65% de la mitjana, com és el cas de les comercialitzadores d'Iberdrola i E.ON.

No obstant això, cal tenir en compte que aquest estudi només recull les dades de les 17 comercialitzadores que van obtenir garanties d'origen per part de la CNE, mentre que la resta (més d'un centenar) s'engloba en un grup denominat "comercialitzadora genèrica", amb qualificació E.

Seguir llegint...

Notícia publicada el 12/10/2010 per Marta Sánchez de Suelo Solar

TRES EMPRESAS ELÉCTRICAS VENDEN ENERGÍA
DE ORIGEN 100% RENOVABLE EN ESPAÑA

Tres compañías comercializadoras de electricidad -Acciona Green Energy, Centrica Energía y Gesternova- venden energía de origen cien por cien renovable en España, sin emisiones de dióxido de carbono ni contaminación por residuos nucleares.

Estas tres empresas, junto a la filial española de la alemana Elektrizitats-Gesellschaft Laufenburg, constituyen el grupo de las comercializadoras menos contaminantes, con una calificación de A, según el informe 2009 sobre etiquetado de la electricidad elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Tener una A, la mejor calificación posible, implica que las emisiones de dióxido de carbono vertidas a la atmósfera durante la producción de la electricidad son inferiores al 35% de la media nacional, mientras que una B supone que no alcanzan el 65% de la media, como es el caso de las comercializadoras de Iberdrola y E.ON.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que este estudio sólo recoge los datos de las 17 comercializadoras que obtuvieron garantías de origen por parte de la CNE, mientras que el resto (más de un centenar) se engloba en un grupo denominado "comercializadora genérica", con calificación E.

Seguir leyendo...

Noticia publicada el 12/10/2010 por Marta Sánchez de Suelo Solar


ECOACTIVO: Un espai gratuït per a l'intercanvi
en pro d'un món més sostenible

Ecoactivo.org és una contribució tècnica, promoguda per l'Instituto de Permacultura Huerto del Sol (http://www.huertodelsol.es/), per a l'ús en el desenvolupament de projectes Sostenibles dins l' Ètica i els Principis de la Permacultura, que permet la creació de xarxes col·laboratives molt versàtils i operatives, de fàcil ús que pot utilitzar-se per localitzar, compartir, canviar, comprar, vendre i posar en valor recursos tals com objectes, habilitats i informació que contribueixen a la sustentabilitat del planeta.

Els serveis que ofereix ecoactivo.org són:

- Una Ecotenda d'ús lliure per a la venda de productes ecològics.
- Intercanvi d'objectes i serveis per d'altres objectes i serveis.
- Banc de llavors per a catalogar, organitzar i/o oferir llavors per a la venda o l'intercanvi.
- Permacultura, per a dissenyar hàbitats i sistemes realment sostenibles.

ECOACTIVO: Un espacio gratuito para el trueque
en pro de un mundo más sostenible

Ecoactivo.org es una contribución técnica, promovida por el Instituto de Permacultura Huerto del Sol (http://www.huertodelsol.es/), para el uso en el desarrollo de proyectos Sostenibles dentro de la Ética y los Principios de la Permacultra, que permite la creación de redes colaborativas muy versátiles y operativas, de fácil uso que puede utilizarse para localizar, compartir, cambiar, comprar, vender y poner en valor recursos tales como objetos, habilidades e información que contribuyan a la sustentabilidad del planeta.

Los servicios que ofrece ecoactivo.org son:

- Una Ecotienda de uso libre para la venta de productos ecológicos.
- Trueque de objetos y servicios por otros objetos y servicios.
- Banco de semillas para catalogar, organizar y/o ofrecer semillas para la venta o el intercambio.
- Permacultura, para diseñar hábitats y sistemas realmente sostenibles.


ABRAÇANT LA TERRA
PER A EVITAR LA DESPOBLACIÓ RURAL

La Fundació Abraza la Tierra, creada recentment a partir del projecte de cooperació interterritorial Abraza la Tierra, té com objectiu la revitalització del medi rural a través d'un model d'actuació que pretén facilitar l'arribada, l'assentament i la integració en els pobles de nous veïns emprenedors.

Seguir llegint...

Notícia publicada per Daniel Jiménez • 10/11/2010 • http://www.noticiaspositivas.net/

ABRAZANDO LA TIERRA
PARA EVITAR LA DESPOBLACIÓN RURAL

La Fundación Abraza la Tierra, creada recientemente a partir del proyecto de cooperación interterritorial Abraza la Tierra, tiene como objetivo la revitalización del medio rural a través de un modelo de actuación que pretende facilitar la llegada, el asentamiento y la integración en los pueblos de nuevos vecinos emprendedores.

Seguir leyendo...

Noticia publicada por Daniel Jiménez • 10/11/2010 • http://www.noticiaspositivas.net/


CAMPANYES SOCIALS

METGES SENSE FRONTERES:
PASTILLES CONTRA EL DOLOR DELS ALTRES

L'organització Metges sense Fronteres ha anunciat que vendrà a totes les farmàcies unes pastilles molt especials. Tan especials, que en comptes de curar qui les pren, curen milions de persones que no poden prendre els medicaments que necessiten. Es diuen "Pastilles contra el dolor dels altres".

Sembla estrany, però és molt fàcil: Metges sense Fronteres vendrà aquestes pastilles, al preu d'1 €, per tal que, amb la recaptació, es puguin tractar milions de persones que pateixen malalties oblidades, com la malaltia de la son, el chagas, la sida infantil, el kala azar, la tuberculosi i la malària. Són malalties que a nosaltres no ens afecten, però que, en el tercer món, causen estralls, perquè les empreses farmacèutiques venen la medicació a "preu occidental", cosa que impossibilita que puguin rebre tractament les persones pobres.

Així que, per 1 €, a la farmàcia us vendran 6 pastilles (en realitat són 6 caramels de menta sense sucre) amb les quals ajudareu a tractar aquells que no es poden pagar els medicaments. És un preu molt baix i ens ho posen molt fàcil: no ens demanen que anem a l'Àfrica en una caravana solidària, ni una mensualitat del sou. Només 1 €. Menys que qualsevol fotesa. Menys que l'autobús. I les podem comprar a qualsevol farmàcia.MÉDICOS SIN FRONTERAS:
PASTILLAS CONTRA EL DOLOR AJENO

La organización Médicos sin Fronteras ha anunciado que venderá en todas las farmacias unas pastillas muy especiales. Tan especiales que en lugar de curar a quien las tome, curan a millones de personas que no pueden tomar los medicamentos que necesitan. Se llaman "Pastillas contra el dolor ajeno".

Parece extraño pero es muy fácil: Médicos sin Fronteras venderá estas pastillas, al precio de 1 €, para que, con la recaudación, se puedan tratar a millones de personas que sufren enfermedades olvidadas como la enfermedad del sueño, el chagas, el sida infantil, el kala azar, la tuberculosis y la malaria. Son enfermedades que a nosotros no nos afectan pero que, en el tercer mundo, causan estragos, porque las empresas farmacéuticas venden la medicación a "precio occidental", lo cual imposibilita que las personas pobres puedan recibir tratamiento.

Así que, por 1 €, en la farmacia se venderán 6 pastillas (en realidad son 6 caramelos de menta sin azúcar) con las cuales ayudaréis a tratar a aquéllos que no pueden pagarse los medicamentos. Es un precio muy bajo y nos lo ponen muy fácil: no nos piden que vayamos a África en una caravana solidaria, ni una mensualidad del sueldo. Sólo 1 €. Menos que cualquier fruslería. Menos que el autobús. Y las podemos comprar en cualquier farmacia.


RESPONSABILITAT SOCIAL
EN L'ADQUISICIÓ D'ORDINADORS

Tots els dies, treballadors i treballadores del sector electrònic arreu del món s'enfronten a llargues jornades i perilloses condicions laborals per a produir els equips i aparells que han millorat les nostres vides de maneres tan diferents. Els treballadors del sector estan contínuament exposats a perillosos productes químics i no guanyen suficient com per viure una vida digna. A més, freqüentment són víctimes d'enganys i abusos respecte als seus sous i a les prestacions socials.

Però institucions públiques com les universitats poden provocar el canvi. Degut al seu gran poder de compra, mitjançant la inclusió de criteris socials en els processos d'adquisició d'ordinadors, poden contribuir a reduir la pobresa i a millorar les condicions laborals en els països productors.

Signa la petició instant les universitats europes i escoles politècniques a que incloguin criteris socials en els seus processos de contractació i a que aprovin una resolució de les universitats per a garantir la responsabilitat social en l'adquisició d'ordinadors.

Les signatures seran lliurades a universitats de tot Europa quan arribem a les 10.000!

RESPONSABILIDAD SOCIAL
EN LA ADQUISICIÓN DE ORDENADORES

Todos los días, trabajadores y las trabajadoras del sector electrónico en todo el mundo se enfrentan a largas jornadas y peligrosas condiciones laborales para producir los equipos y aparatos que han mejorado nuestras vidas de modos tan distintos. Los trabajadores del sector están continuamente expuestos a peligrosos productos químicos y no ganan lo suficiente como para vivir una vida digna. Además, frecuentemente son víctimas de engaños y abusos respecto a sus sueldos y a las prestaciones sociales.

Pero instituciones públicas como las universidades pueden provocar el cambio. Debido a su gran poder de compra, mediante la inclusión de criterios sociales en los procesos de adquisición de ordenadores pueden contribuir a reducir la pobreza y mejorar las condiciones laborales en los países productores.

Firma la petición instando a las universidades europeas y escuelas politécnicas a que incluyan criterios sociales en sus procesos de contratación y a que aprueben una resolución de las universidades para garantizar la responsabilidad social en la adquisición de ordenadores.

Las firmas serán entregadas a universidades de toda Europa cuando lleguemos a 10.000!


RESCAT OCEÀNIC:
CIMERA PER A SALVAR LES TONYINES

La tonyina vermella desapareixerà completament dels nostres oceans si no es prenen mesures dràstiques per a frenar la sobrepesca durant la cimera mundial que acaba de començar. La seva extinció amenaça amb destruir ecosistemes oceànics vitals.

Aquesta reunió pot ser l'última oportunitat de supervivència per a l'espècie de la tonyina vermella. Però poderosos interessos comercials, i fins i tot càrtels criminals, estan exercint un fort lobby en col·laboració amb aliats polítics per a bloquejar qualsevol pla de recuperació, posant per davant els beneficis a curt termini per sobre del futur dels nostres oceans i economies pesqueres.

Si aconseguim mostrar als nostres governs que el món està atent a les seves decisions, podrem contrarestar la pressió dels càrtels i lobbies i encara serà possible impulsar un pla urgent de supervivència. Signa la petició per a salvar aquests peixos, és de vital importància per a l'ecologia.

RESCATE OCEÁNICO:
CUMBRE PARA SALVAR A LOS ATUNES

El atún rojo desaparecerá completamente de nuestros oceános a menos que se tomen medidas drásticas para frenar la sobrepesca durante la cumbre mundial que acaba de comenzar. Su extinción amenaza con destruir ecosistemas oceánicos vitales.

Esta reunión puede ser la última oportunidad de supervivencia para la especie del atún rojo. Pero poderosos intereses comerciales, e incluso cárteles criminales, están ejerciendo un fuerte lobby, en colaboración con aliados políticos, para bloquear cualquier plan de recuperación, anteponiendo beneficios a corto plazo por encima del futuro de nuestros oceános y economías pesqueras.

Si logramos mostrar a nuestros gobiernos que el mundo está atento a sus decisiones, podremos contrarrestar la presión de los carteles y lobbies, y será aún posible impulsar un plan urgente de supervivencia. Firma la petición para salvar a estos peces, es de vital importancia para la ecología.

UN REGAL...

VENEDOR DE SOMNIS

Curtmetratge de la productora Tarjeta Naranja amb la participació de China Zorrilla i Favio Posca.

VENDEDOR DE SUEÑOS

Cortometraje de la productora Tarjeta Naranja con la participación de China Zorrilla y Favio Posca.

No hay comentarios:

Publicar un comentario