Butlletí Abril 2010

EDITORIALBenvolguts/des,

És aquest el primer butlletí de la corporació Sinapsis per donar a conèixer de manera propera el nostre projecte i els nostres objectius. Aquests són les cooperacions entre tots aquells sensibles que alhora han entès que la unitat fa la força i que si estem plegats podrem fer molt més que si cadascú va a la seva.
Poques vegades els propòsits desinteressats han pogut moure una quantitat suficient de persones i voluntats perquè les bones intencions no es quedin en paraules. Altres vindran darrera quan la tasca més dura ja estigui superada i no gaudiran del plaer d’aquells que han estat més generosos i més disposats a fer el que cal i quan cal.
Ha estat un motiu de gran agraïment i ajut la vostra participació fins al dia d’avui a Sinapsis. Hem trigat més del que hauríem volgut a organitzar-nos i donar-vos tot el que espereu, però ara ja estem en condicions d’engegar les nostres propostes de manera immediata.
Això ens esperona per esforçar-nos encara més a copsar els nostres objectius, que són els vostres. Sempre hem estat al vostre costat, però com cada cosa que neix de nou hem d’entendre les dificultats i acceptar els processos per poder donar les primeres passes; la manca de recursos, la dificultat econòmica, la manca d’experiència, les traves naturals d’aquells que de nou comencen... i un bell i gran somni requereix un gran esforç.
És la vostra i la nostra fe i esperança el que ha de permetre madurar l’ideal que pressentim amb força. I si no som nosaltres? Qui tindrà el coratge i la confiança necessària? No és casual la nostra trobada ni l’esperit que l’anima!
Engeguem ara una de les eines promeses per fer de la comunicació un pont de cooperació constant entre nosaltres i donar les primeres veus perquè d’altres vagin coneixent el nostre propòsit i consecució. El butlletí comença de manera austera però no menys rigorosa en continguts i en propostes. Posteriorment serà convertit en una eina més professional, on podrem fer més manifest el nostre bon tarannà. I el pas final és lligar el butlletí amb la web de la corporació, on podreu crear les connexions necessàries per afavorir la vostra promoció i tasca.
És per tot plegat que no us volem ni podem decebre ni un instant i esperem que amb la vostra confiança puguem copsar plegats els objectius més engrescadors i més idíl•lics imaginables.
Aquesta tasca ha estat possible per la determinació, esforç i amor de tot l’equip de col•laboradors i voluntaris que s’han encaparrat, com jo mateix, a fer d’aquest món un món millor i que amb el vostre suport serà una realitat ben aviat.

Jordi Orús
Apreciados/as,

Éste es el primer boletín de la corporación Sinapsis que tiene la intención de dar a conocer de manera próxima nuestro proyecto y nuestros objetivos. Éstos son la cooperación entre todos los participantes sensibles y que a su vez entienden que sólo la unidad hace la fuerza y que si estamos unidos podremos mucho más que si cada uno va a la suya.
Pocas veces los propósitos desinteresados han movido la cantidad suficiente de personas y voluntades para que las buenas intenciones no queden sólo en palabras. Otros vendrán detrás cuando el trabajo más duro esté realizado pero no gozarán del placer de aquéllos que han sido más generosos y más predispuestos a hacer lo que es menester y cuando es menester.
Ha sido una razón de profundo agradecimiento y ayuda vuestra participación hasta el día de hoy en Sinapsis. Hemos tardado más de lo que hubiéramos querido en organizarnos y proporcionaros todo lo que esperáis, pero ahora ya estamos en condiciones de iniciar nuestras propuestas de manera inmediata.
Esto nos estimula para esforzarnos aun más para alcanzar nuestros objetivos, que son los vuestros. Siempre hemos estado a vuestro lado, pero como todo lo que nace por primera vez hemos de comprender las dificultades y aceptar los procesos necesarios para poder dar los primeros pasos; la falta de recursos, la dificultad económica, la ausencia de experiencia previa, las trabas naturales de aquellos que empiezan... y saber que un hermoso y gran sueño requiere un gran esfuerzo.
Es vuestra y nuestra fe y esperanza lo que nos ha de permitir madurar el ideal que presentimos fuertemente. ¿Y si no somos nosotros? ¿Quién tendrá el coraje y la confianza necesaria? ¡Ni es casual nuestro encuentro ni el espíritu que lo anima!
Pongamos en marcha ahora una de las herramientas prometidas para hacer que la comunicación sea un puente de cooperación constante entre nosotros y poder dar las primeras voces para que otros vayan conociendo nuestro propósito y consecución. El boletín empieza de manera austera pero no menos rigurosa en contenidos y en propuestas. Posteriormente se convertirá en una herramienta más profesional, donde podremos hacer manifiesto nuestro buen hacer. El paso final será atar el boletín con la Web de la corporación, donde podréis crear las conexiones necesarias para la promoción de vuestro trabajo.
Es por todo ello que no podemos ni queremos decepcionaros ni por un instante y esperamos que con vuestra confianza podamos lograr unidos los objetivos mas fascinantes y mas idílicos imaginables.
Todo este trabajo ha sido posible por la determinación, esfuerzo y amor de todo el equipo de colaboradores y voluntarios que se han empecinado, como yo mismo, a hacer de este mundo un mundo mejor y que con vuestro apoyo será una realidad muy pronto.

Jordi Orús


NOTÍCIES D´INTERÈS


TUB DE POTÈNCIA (POWER TUB ENERGY):

UTILIZANT L´ESCALFOR DEL PLANETA PER A GENERAR ENERGIA
El Tub de Potència, creat per José Luis Alvarado, és la solució al problema elèctric que estem patint a l´actualitat. Aquesta tecnologia desenvolupada produeix energia elèctrica a partir de l´escalfor que es genera a les capes internes de la terra, sense necessitat d´utilitzar aigua i protegint la qualitat de vida de les persones, la flora, la fauna i el paisatge.
En destaca el seu baix preu en generació d´energia, la seva seguretat d´abastament -que és continuat i sostenible- i el seu eficient sistema d´alerta primerenca en esdeveniments sísmics.
Els seus avantatges són:
1. Genera electricitat els 365 dies de l´any (p.e.: de 18.000 a 20.000 cases PER CADA TUB de 10.7 MW).
2. No consumeix cap tipus d´hidrocarburs ni cap recurs natural.
3. No produeix pluja àcida.
4. La base de la seva energia prové de recursos renovables.
5. És una energia elèctrica de baix cost.
6. Necessita d´un manteniment mínim.
7. No contamina els aqüífers.
8. És d´instal.lació ràpida.
9. La seva petjada visual és mínima (10x10x3 m.).
El Tub de Potència pot ser instal.lat en qualsevol lloc del planeta amb un estudi previ per al seu millor rendiment. En un any elimina l´equivalent a 400 tones de pol.lució, l´equivalent a UN MILIÓ de galons de combustible o l´equivalent a 1.240 tones de carbó.
Més informació: http://www.powertubeenergy.com/


TUBO DE POTENCIA (POWER TUB ENERGY):

UTILIZANDO EL CALOR DEL PLANETA PARA GENERAR ENERGÍA
El Tubo de Potencia, creado por José Luis Alvarado, es la solución al problema eléctrico que estamos sufriendo en la actualidad. Esta tecnológía desarrollada produce energía eléctrica a partir del calor generado en las capas internas de la tierra sin necesidad de utilizar agua y protegiendo la calidad de vida de las personas, la flora, la fauna y el paisaje.
Destaca su bajo precio en generación de energía eléctrica, su seguridad de abastecimiento -que es continuo y sostenible- y su eficiente sistema de alerta temprana de eventos sísmicos.
Sus ventajas son:
1. Genera electricidad los 365 días del año (p.e.: de 18.000 a 20.000 casas POR CADA TUBO de 10.7 MW)
2. No consume ninguna clase de hidrocarburos ni ningún recurso natural.
3. No causa lluvia ácida.
4. La base de su energía proviene de recursos renovables.
5. Es una energía eléctrica de bajo coste.
6. Precisa de mantenimiento mínimo.
7. No contamina los acuíferos.
8. Es de instalación rápida.
9. Su huella visual es mínima (10x10x3 m.).
El Tubo de Potencia puede ser instalado en cualquier lugar del planeta con un estudio previo para su mejor rendimiento. En un año elimina el equivalente a 400 toneladas de polución, el equivalente a UN MILLÓN de galones de combustible o el equivalente a 1.240 toneladas de carbón.
Más información: http://www.powertubeenergy.com/UN REGAL...

El curt "The Butterfly Circus", coprotagonitzat per l´actor mexicà Eduardo Verástegui, ha guanyat el primer premi del concurs de curts "The Doorpost Film Project". Aquest premi, de 100.000 dòlars, reconeix l´aportació del curt a la promoció de valors com l´esperança i la dignitat humana. El projecte "The Doorpost" pretén descobrir a cineastes "visionaris" que busquen, mitjançant les seves obres, la veritat i la promoció d´una sèrie de valors universals. En aquesta ocasió, els valors eren l´esperança, el perdó, la humiltat, l´alegria, la llibertat i la redenció.

Cliqueu per veure "El Circo de la Mariposa" (subtitulat a l´espanyol) 1ª Part: http://www.youtube.com/watch?v=9582NStUdqU

Cliqueu per veure "El Circo de la Mariposa" (subtitulat a l´espanyol) 2ª Part: http://www.youtube.com/watch?v=BUBPX28_mAE


El corto “The Butterfly Circus”, coprotagonizado por el actor mexicano Eduardo Verástegui, ha ganado el primer premio del concurso de cortos “The Doorpost Film Project". Este premio, de 100.000 dólares, reconoce la aportación del corto a la promoción de valores como la esperanza y la dignidad humana. El proyecto “The Doorpost” pretende descubrir a cineastas “visionarios” que busquen con sus obras la verdad y la promoción de una serie de valores universales. En esta ocasión, los valores eran la esperanza, el perdón, la humildad, la alegría, la libertad y la redención.

Clicad para ver "El Circo de la Mariposa" (subtitulado al español) 1ª Parte: http://www.youtube.com/watch?v=9582NStUdqU

Clicad para ver "El Circo de la Mariposa" (subtitulado al Español) 2ª Parte: http://www.youtube.com/watch?v=BUBPX28_mAE

No hay comentarios:

Publicar un comentario