Butlletí Febrer 2011

EDITORIAL

LA DESPESA DE LA SOLITUD

L’accelerament de la vida és innegable en aquests darrers anys i tot prediu que seguirà augmentant exponencialment. Aquest fet no és un fet aïllat com un fenomen de la intensitat en el rellotge i en el calendari sinó que la causa n'és l’activitat humana i el seu neguit, el principal activador. Alhora, els animals i les plantes reaccionen a aquestes condicions, o nosaltres ho fem pel seu tarannà? També observem l’activitat bioquímica de l’atmosfera i del sòl terrós que empenyen plegats en un únic batec com el cor d’un únic ser.

Tot això ens parla de la implicació de totes les parts en un tot en el què res pot quedar fora d’aquest procés de cohesió. La voluntat expressa d’afavorir la implicació i la cooperació progressiva és la capacitat activa de l'evolució. Per contra, la solitud, la no implicació i la recança a la cooperació és el fre que atura els processos del creixement col·lectiu. Com tot en a la vida i en tots els parells d’opositors, aquesta contradicció aparent compleix perfectament el propòsit evolutiu; l’acció creativa trenca els límits i proporciona nous materials i idees per assolir. L’acció passiva integra les noves possibilitats fent que siguin païbles per les postures menys arriscades.

Hem de considerar la solitud psicològica com una manca de participació en el moll de la existència. Aquell que viu de manera compromesa experimenta el flux de les aigües de la vida de la manera més punyent i més intensa possible i per aquells que no s’impliquen la vida és una experiència aliena i fins i tot molesta.

En tot cas, el punt més flac i feble dins l’evolució marca el ritme del procés per evitar el despreniment d’una part important del cos de la existència. En aquells més porucs se’ls dóna la màxima oportunitat perquè no es quedin enrere i perdin el tren evolutiu. També és segur que ningú no pot frenar, per si sol, exageradament els passos evolutius i la capacitat creativa, al punt de perdre oportunitats importants en el procés de tots.

Quan algú percep un aïllament dolorós o una manca d’interès punyent, deuria entendre que són senyals de l’aïllament exagerat que experimenta. Si una societat sencera rau fora de les necessitats evolutives del moment per egoismes fora de lloc, tots els qui hi pertanyen experimenten una manca de sentit en llurs vides.

PER TANT, EL COST DE LA SOLITUD ÉS UNA VIDA MANCADA D’INTERÈS I DE SENTIT PROFUND, produint a les persones en qüestió un desencís i una buidor que necessiten omplir artificialment amb tota mena d’estímuls autocreats i fora del veritable context de l’existència. Tanmateix, en les societats més arrelades s’estableixen relacions dependents que de vegades s’enquisten de manera nociva per a tots aquells que hi viuen i que sense saber-ho formen part de la “normalitat”.

LA DESPESA DE LA SOLITUD ES LA PRÒPIA VIDA.

Jordi Orús

EL COSTE DE LA SOLEDAD

La aceleración de la vida es innegable en estos últimos años y todo predice que seguirá aumentando exponencialmente. Este hecho no es un hecho aislado como un fenómeno de la intensidad en el reloj y en el calendario sino que la causa es la actividad humana y su ansiedad el principal activador. Al mismo tiempo los animales y las plantas reaccionan a estas condiciones ¿o nosotros lo hacemos por su talante? También observamos la actividad bioquímica de la atmósfera y del suelo terroso que empujan unidos, en un único latido, como el corazón de un único ser.

Todo esto nos habla de la implicación de todas las partes en un todo en el que nada puede quedar exento en este proceso cohesionador. La voluntad expresa de favorecer la implicación y la cooperación progresiva es la capacidad activa de la evolución. Por contra, la soledad, la no implicación y el denuedo a la cooperación es el freno que lentifica los procesos del crecimiento colectivo. Como todo en la vida y en los pares de opuestos, esta contradicción aparente cumple con perfección el propósito evolutivo; la acción creativa rompe los límites y proporciona nuevos materiales e ideas a asumir. La acción pasiva integra las nuevas posibilidades haciendo que sean digeribles para las posturas menos arriesgadas.

Hemos de considerar la soledad psicológica como una falta de participación en el tuétano de la existencia. Aquel que vive de manera comprometida experimenta el flujo de las aguas de la vida de la forma más vigorosa y más intensa posible y para aquellos que no se implican la vida es una experiencia ajena e incluso molesta.

En todo caso, el punto más flaco y débil dentro de la evolución marca el ritmo del proceso para evitar el desprendimiento de una parte importante del cuerpo de la existencia. A los mas timoratos se les da la máxima oportunidad para que no se queden atrás y pierdan el tren de la evolución, también es seguro que nadie puede frenar por sí solo, exageradamente, los pasos evolutivos y la capacidad creativa, al punto de perder oportunidades importantes en el proceso de todos.

Cuando alguien percibe un aislamiento doloroso o una falta de interés hiriente debería entender que son señales del aislamiento exagerado que experimenta. Si una sociedad entera cae fuera de las necesidades evolutivas del momento por egoísmos fuera de lugar, todos aquellos que pertenecen a ella experimentan una falta de sentido profundo en sus vidas.

POR LO TANTO, EL COSTE DE LA SOLEDAD ES UNA VIDA CARENTE DE INTERÉS Y DE SENTIDO PROFUNDO, produciendo a las personas en cuestión un desencanto y un vacío que necesitan llenar artificialmente con toda especie de estímulos autocreados y fuera del verdadero contexto de la existencia. Asimismo, en las sociedades más enraizadas se establecen relaciones dependientes que a veces se enquistan de manera nociva para todos aquellos que viven en ella y que sin saberlo forman parte de la “normalidad”.

EL COSTE DE LA SOLEDAD ES LA PROPIA VIDA.

Jordi Orús


NOTÍCIES D'INTERÈS

SINAPSIS: UN PROJECTE DE PERSONES
I EMPRESES CONSCIENTS

El projecte Sinapsis va néixer amb la vocació de contribuir al canvi social desenvolupant una estructura en xarxa on totes aquelles persones i entitats sensibles amb els valors de justícia, pau i amor a la terra i a tots els éssers vius que hi habiten, trobin una plataforma comú des d'on impulsar un nou model de desenvolupament on els valors estiguin per sobre dels interessos econòmics, actuant en coherència amb els principis de solidaritat, cooperació, transparència i respecte al medi ambient.

Tots tenim un paper important a complir i a Sinapsis som conscients que junts podem aconseguir-ho amb més facilitat que no pas individualment, per això volem fer pinya per contribuir a crear una societat global sostenible fonamentada en el respecte cap a la natura, els drets humans universals, la justícia econòmica i una cultura de pau. Aquesta és la nostra responsabilitat cap a les generacions futures i cap a nosaltres mateixos.

Per tirar endavant aquest projecte necessitem el suport i la voluntat de molts. Ara estem en una primera fase, com una llavor que té tot el potencial de vida dins seu, però que necessita ser regada i abonada per créixer, desenvolupar-se i donar fruit. Si voleu formar part d'aquest projecte podeu contactar per correu electrònic, secretaria@sinapsis.cat, o per telèfon, 93 318 11 52, i us facilitarem tota la informació.

Les quotes d'adhesió són:

Persona cooperant 20 €/mes
Entitat adherida 60 €/mes

Aquestes quotes donen dret a diferents descomptes i serveis oferts per Sinapsis i per empreses adherides a Sinapsis.

SINAPSIS: UN PROYECTO DE PERSONAS
Y EMPRESAS CONSCIENTES

El proyecto Sinapsis nació con la vocación de contribuir al cambio social desarrollando una estructura en red donde todas aquellas personas y entidades sensibles con los valores de justicia, paz y amor a la tierra y a todos los seres vivos que viven en ella, encuentren una plataforma común desde donde impulsar un nuevo modelo de desarrollo donde los valores estén por encima de los intereses económicos, actuando en coherencia con los principios de solidaridad, cooperación, transparencia y respeto al medio ambiente.

Todos tenemos un papel importante que cumplir y en Sinapsis somos conscientes que juntos podemos conseguirlo más fácilmente que individualmente, por eso queremos promover una unión que contribuya a crear una sociedad global sostenible basada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. Esta es nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras y hacia nosotros mismos.

Para llevar a cabo este proyecto necesitamos el apoyo y la voluntad de muchos. Ahora estamos en una primera fase, como una semilla que tiene todo el potencial de vida dentro de si, pero que necesita ser regada y abonada para crecer, desarrollarse y dar fruto. Si queréis formar parte de este proyecto podéis contactar por correo electrónico, secretaria@sinapsis.cat, o por teléfono, 93 318 11 52, y os facilitaremos toda la información.

Las cuotas de adhesión son:

Persona cooperante 20 €/mes
Entidad adherida 60 €/mes

Estas cuotas dan derecho a diferentes descuentos y servicios ofrecidos por Sinapsis y por empresas adheridas a Sinapsis.


MANFRED MAX-NEEF:
EL MÓN EN RUMB DE COL·LISIÓ

Conferència de l'economista xilè Manfred Max-Neef, guanyador del Premi Nobel Alternatiu d'Economia (Right Livelihood Award), durant el cicle "LuZes Diálogos en la Rábida" de la Universitat Internacional d'Andalusia el desembre de 2009.

El creador dels ‘Principis d'Economia Descalça’ i la ‘Teoria del Desenvolupament a Escala Humana’ va ser membre del Consell Assessor dels Governs de Canadà i Suècia per al Desenvolupament Sostenible i candidat independent a la Presidència de la República de Xile el 1993. Entre els anys 1994 i 2002 va ser rector de la Universitat Austral de Xile, on actualment és professor d'Economia Ecològica. Està considerat com un dels savis del nostre temps i un dels 50 líders mundials en sostenibilitat.

Conferència: El món en rumb de col.lisió

MANFRED MAX-NEEF:
EL MUNDO EN RUMBO DE COLISIÓN

Conferencia del economista chileno Manfred Max-Neef, ganador del Premio Nobel Alternativo de Economía (Right Livelihood Award), durante el ciclo "LuZes Diálogos en la Rábida" de la Universidad Internacional de Andalucía en diciembre de 2009.

El creador de los ‘Principios de Economía Descalza’ y la ‘Teoría del Desarrollo a Escala Humana’ fue miembro del Consejo Asesor de los Gobiernos de Canadá y Suecia para el Desarrollo Sostenible, y candidato independiente a la Presidencia de la República de Chile en 1993. Entre los años 1994 y 2002 fue rector de la Universidad Austral de Chile, donde actualmente es profesor de Economía Ecológica. Está considerado como uno de los sabios de nuestro tiempo y uno de los 50 líderes mundiales en sostenibilidad.

Conferencia: El mundo en rumbo de colisión


"LATITUDS": EL DESENVOLUPAMENT HUMÀ I SOCIAL
A TRAVÉS DE PROJECTES DE COOPERACIÓ,
DRETS HUMANS I PAU

"Latituds" és una sèrie documental que s'emet cada dimarts a les 22:25 pel Canal 33, que vol donar visibilitat a diferents projectes de cooperació, drets humans i pau al món.

Cada capítol tracta sobre un tema concret, amb els protagonistes de determinats projectes sobre el terreny; ells mateixos expliquen quins problemes tenen i què fan per a superar-los. Especialistes de prestigi complementen la visió global del problema i de les possibles solucions.

"Latituds" vol fomentar la reflexió i el debat sobre activitats que poden millorar el món, mostrant processos de desenvolupament de comunitats concretes.

Els vídeos dels diferents reportatges ja emesos es poden veure a:
http://blogs.tv3.cat/latituds

Un dels reportatges va ser sobre la banca ètica: Promovent una banca ètica

"LATITUDS": EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
A TRAVÉS DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN,
DERECHOS HUMANOS Y PAZ

"Latituds" es una serie documental que se emite cada martes a las 22:25 por el Canal 33, que quiere dar visibilidad a diferentes proyectos de cooperación, derechos humanos y paz en el mundo.

Cada capítulo trata sobre un tema concreto, con los protagonistas de determinados proyectos sobre el terreno; ellos mismos explican que problemas tienen y qué hacen para superarlos. Especialistas de prestigio complementan la visión global del problema y de las posibles soluciones.

"Latituds" quiere fomentar la reflexión y el debate sobre actividades que pueden mejorar el mundo, mostrando procesos de desarrollo de comunidades concretas.

Los vídeos de los diferentes reportajes ya emitidos pueden verse en:
http://blogs.tv3.cat/latituds

Uno de los reportajes fue sobre la banca ética: Promoviendo una banca ética


NOVETATS DE LA REVISTA "NEXE", QUADERNS
D'AUTOGESTIÓ I ECONOMIA COOPERATIVA

"Nexe" és una publicació de reflexió i debat sobre el cooperativisme en particular i l'economia social i solidària en general. En els seus 28 números publicats fins ara (el 0 va aparèixer el juny de 1997), s'han editat gairebé 300 textos entre articles, entrevistes, documents i ressenyes, tractant temes com la gestió democràtica, la intercooperació, la responsabilitat social empresarial, el treball cooperatiu, les finances ètiques, el consum responsable, l'evolució del moviment cooperatiu i de l'economia social i solidària, així com les alternatives econòmiques que inclouen en el seu model aquest sector.

Ara, a través de la seva web, es poden descarregar la major part d'aquests textos i accedir també a d'altres continguts d'interès recomanats per la revista.

http://www.nexe.coop/

NOVEDADES DE LA REVISTA "NEXE", CUADERNOS
DE AUTOGESTIÓN Y ECONOMÍA COOPERATIVA

"Nexe" es una publicación de reflexión y debate sobre el cooperativismo en particular y la economía social y solidaria en general. En sus 28 números publicados hasta ahora (el 0 apareció en junio de 1997), se han editado casi 300 textos entre artículos, entrevistas, documentos y reseñas, tratando temas como la gestión democrática, la intercooperación, la responsabilidad social empresarial, el trabajo cooperativo, las finanzas éticas, el consumo responsable, la evolución del movimiento cooperativo y de la economía social y solidaria, así como las alternativas económicas que incluyen en su modelo este sector.

Ahora, a través de su web, se pueden descargar la mayor parte de estos textos y acceder también a otros contenidos de interés recomendados por la revista.

http://www.nexe.coop/

NEIX LA PRIMERA PLANTA DE RECICLATGE
DE MÒDULS FOTOVOLTAICS A ESPANYA

Electria, Compañía Eléctrica para el Desarrollo Sostenible, S.A, anuncia la posta en marxa d'un ambiciós projecte pioner a Espanya i Europa: la construcció de la primera planta de reciclatge de Mòduls Fotovoltaics (PVR3). Llegir més...

Notícia publicada per Daniel Jiménez a http://www.noticiaspositivas.net/, 17-01-2011

NACE LA PRIMERA PLANTA DE RECICLAJE
DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS EN ESPAÑA

Electria, Compañía Eléctrica para el Desarrollo Sostenible, S.A, anuncia la puesta en marcha de un ambicioso proyecto pionero en España y Europa: la construcción de la primera planta de reciclaje de Módulos Fotovoltaicos (PVR3). Leer más...

Noticia publicada por Daniel Jiménez en http://www.noticiaspositivas.net/, 17-01-2011

ELECTRIA APOSTA PER LA DEMOCRATITZACIÓ
I DESCENTRALITZACIÓ DE L'ENERGIA

La companyia elèctrica espanyola Electria treballa per la implantació d'un nou model energètic descentralitzat, consistent en la generació i producció d'energia prop dels punts de consum, o fins i tot en aquests mateixos punts. Es tracta d'avançar cap a un nou sistema més eficient i sostenible, que permeti al mateix temps l'entrada de nous actors en el panorama energètic, trencant així el domini de les grans empreses del sector. Llegir més...

Notícia publicada per Daniel Jiménez a http://www.noticiaspositivas.net/, 5-01-2011

ELECTRIA APUESTA POR LA DEMOCRATIZACIÓN
Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA ENERGÍA

La compañía eléctrica española Electria trabaja por la implantación de un nuevo modelo energético descentralizado, consistente en la generación y producción de energía cerca de los puntos de consumo, o incluso en dichos puntos. Se trata de avanzar hacia un nuevo sistema más eficiente y sostenible, que permita al mismo tiempo la entrada de nuevos actores en el panorama energético, rompiendo así el dominio de las grandes empresas del sector. Leer más...

Noticia publicada por Daniel Jiménez en http://www.noticiaspositivas.net/, 5-01-2011


PREMIS SOLAR 2010

El passat 25 de gener, la secció espanyola d'EUROSOLAR - Associació Europea per les Energies Renovables- va atorgar els Premis Solar 2010 a nivell estatal als municipis, empreses municipals, persones individuals, professionals de l'arquitectura, de l'enginyeria, propietaris d'instal·lacions d'energies renovables i a organitzacions que hagin fet activitats i serveis rellevants per promoure la utilització i l'ús de l'energia solar.

Mitjançant l'atorgament dels Premis Solar 2010, a nivell espanyol, igual que en les anteriors edicions, EUROSOLAR continua promovent l'energia solar i dóna un nou ímpetu per a la seva expansió. El premi té com objectiu divulgar àmpliament l'energia solar i mobilitzar al públic a favor d'un moviment pro-energia solar. Els premis s'atorguen en diferents categories de projectes i iniciatives innovadores rellevants en la utilització d'energies renovables.

En l'edició de 2010 les iniciatives guardonades han estat:

a) Propietaris o usuaris d'instal·lacions que utilitzen energies renovables:
A l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pel projecte d'instal·lació solar FV de 23 kWp (100 mòduls de captació solar instal·lats sobre una pèrgola amb una estructura de fixació fora de l'estructura existent de l'edifici al qual dóna servei) a la Universitat Autònoma de Barcelona. La producció de la instal·lació està compresa entre 8,4 i 8,8 MWh/any. Un clar exemple d'incorporació de l'energia solar en un edifici existent, dedicat a la investigació, en un campus universitari. Un exemple de responsabilitat social i ecològica de la ciència.

b) Projectes d'arquitectura solar:
A Ecoproyecta pel projecte d'integració arquitectònica d'instal·lacions solars FV més enllà de l'estètica, en la reforma de la Imprenta Regional de Murcia amb una potència de 111,45 kWp, en el què s'integren 1.168 mòduls FV de diferents tecnologies -680 mòduls amorfs, 128 mòduls policristal·lins transparents i 360 mòduls policristal·lins opacs-, combinats en un camp solar que dóna ombra a un aparcament -que a la vegada serveix per a la recollida d'aigua de pluja-, en la coberta de l'edifici, convertint-la en una coberta ventilada de protecció tèrmica- i en un lluernari, generador d'energia i recol·lector d'aigua, que allotja un ecosistema de conca fluvial mediterrània. La producció anual del sistema és de 150.000 kWh. Un exemple a seguir en la rehabilitació d'edificis.

Als cinc equips espanyols participants en el Solar Decathlon Europa 2010, pels seus innovadors projectes de prototipus d'habitatges solars que inclouen nombroses tecnologies per a assolir l'objectiu de l'autosuficiència energètica domèstica:

- A l'equip coordinat per CISOL de la Universitat Politècnica de Catalunya pel seu projecte LOW3 = low energy x low impact x low cost.
- A l'equip coordinat per FabLabBcn Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalunya pel seu projecte FabLabHouse.
- A l'equip coordinat pel Taller Solar de la Universidad de Valladolid pel seu projecte URCOMANTE HOUSE.
- A l'equip de la Universidad CEU Cardenal Herrera pel seu projecte SNM HOUSE.
- A l'equip de la Universidad de Sevilla pel seu projecte SOLARKIT: un habitatge desmuntable, autosuficient energèticament i de baix cost.

Font: EUROSOLAR Espanya, http://www.energiasostenible.org/

PREMIOS SOLAR 2010

El pasado 25 de enero, la sección española de EUROSOLAR - Associación Europea por las Energías Renovables - otorgó los Premios Solar 2010 a nivel estatal a los municipios, empresas municipales, personas individuales, profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, propietarios de instalaciones de energías renovables y a organizaciones que hayan realizado actividades y servicios relevantes para promover la utilización y el uso de la energía solar.

Mediante el otorgamiento de los Premios Solar 2010 a nivel español, igual que en las anteriores ediciones, EUROSOLAR continúa promoviendo la energía solar y da un nuevo impulso para su expansión. El premio tiene como objetivo divulgar ampliamente la energía solar y movilizar al público en favor de un movimiento pro-energía solar. Los premios se otorgan en diferentes categorías de proyectos e iniciativas innovadoras relevantes en la utilización de energías renovables.

En la edición de 2010 las iniciativas galardonadas han sido:

a) Propietarios o usuarios de instalaciones que utilizan energías renovables:
Al Institut de Ciència de Materials de Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el proyecto de instalación solar FV de 23 kWp (100 módulos de captación solar instalados sobre una pérgola con una estructura de fijación fuera de la estructura existente del edificio al cual da servicio) en la Universidad Autónoma de Barcelona. La producción de la instalación está comprendida entre 8,4 i 8,8 MWh/año. Un claro ejemplo de incorporación de la energía solar en un edificio existente, dedicado a la investigación, en un campus universitario. Un ejemplo de responsabilidad social y ecológica de la ciencia.

b) Proyectos de arquitectura solar:
A Ecoproyecta por el proyecto de integración arquitectónica de instalaciones solares FV más allá de la estética, en la reforma de la Imprenta Regional de Murcia con una potencia de 111,45 kWp, en el que se integran 1.168 módulos FV de diferentes tecnologías - 680 módulos amorfos, 128 módulos policristalinos transparentes y 360 módulos policristalinos opacos-, combinados en un campo solar que da sombra a un aparcamiento - que a la vez sirve para la recogida de agua de lluvia - en la cubierta del edificio, convirtiéndola en una cubierta ventilada de protección térmica y en un lucernario, generador de energía y recolector de agua, que aloja un ecosistema de cuenca fluvial mediterránea. La producción anual del sistema es de 150.000 kWh. Un ejemplo a seguir en la rehabilitación de edificios.

A los cinco equipos españoles participantes en el Solar Decathlon Europa 2010, por sus innovadores proyectos de prototipos de viviendas solares que incluyen numerosas tecnologías para conseguir el objetivo de la autosuficiencia energética doméstica:

- Al equipo coordinado por CISOL de la Universidad Politécnica de Cataluña por su proyecto LOW3 = low energy x low impact x low cost.
- Al equipo coordinado por FabLabBcn Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña por su proyecto FabLabHouse.
- Al equipo coordinado por el Taller Solar de la Universidad de Valladolid por su proyecto URCOMANTE HOUSE.
- Al equipo de la Universidad CEU Cardenal Herrera por su proyecto SNM HOUSE.
- Al equipo de la Universidad de Sevilla por su proyecto SOLARKIT: una vivienda desmontable, autosuficiente energéticamente y de bajo coste.

Fuente: EUROSOLAR España, http://www.energiasostenible.org/


CAMPANYES SOCIALS

DEMANA AL CONGRÉS 100% ENERGIA RENOVABLE

La Subcomissió en el Congrés per a l'anàlisi de l'estratègia energètica dels pròxims 25 anys està a punt d'acabar el seu treball. Però les companyies elèctriques estan pressionant fortament perquè les conclusions siguin les que a elles els hi convenen.

Greenpeace ha proposat 40 mesures concretes per a dissenyar una política energètica sostenible: un acord per l'Energia 100% Renovable, que ha de garantir la substitució completa per energies renovables de les energies brutes -començant per la nuclear i el carbó- i acabar amb el malbaratament d'energía, per raons ambientals, econòmiques i de seguretat del subministre.

Si estàs d'acord amb les propostes de Greenpeace, digue-ho als diputats ara!

PIDE AL CONGRESO 100% ENERGÍA RENOVABLE

La Subcomisión en el Congreso para el análisis de la estrategia energética de los próximos 25 años está a punto de acabar su trabajo. Pero las compañías eléctricas están presionando fuertemente para que las conclusiones sean las que a ellas les convienen.

Greenpeace les ha propuesto 40 medidas concretas para diseñar una política energética sostenible: un acuerdo por la Energía 100% Renovable, que debe garantizar la sustitución completa por energías renovables de las energías sucias -empezando por la nuclear y el carbón- y acabar con el derroche de energía, por razones ambientales, económicas y de seguridad del suministro.

Si estás de acuerdo con las propuestas de Greenpeace, díselo a los diputados ¡ahora!

EMERGÈNCIA MUNDIAL PER LES ABELLES

Silenciosament, en tot el món, milers de milions d'abelles estan morint, amenaçant així els nostres cultius i aliments. Però una prohibició mundial d'un determinat tipus de pesticides podria salvar-les de la seva extinció.

Quatre països a Europa estan començant a prohibir aquest verí i les poblacions d'abelles s'estan recuperant. Però un nombre de companyies químiques està exercint una enorme pressió per aconseguir que els pesticides assassins es mantinguin en el mercat. Una protesta global als EUA i a la Unió Europea, en aquests moments en els què el debat s'està encenent, podria provocar un efecte dòmino a tot el món.

Avaaz proposa generar un ensordidor "brunzit" mundial per tal que aquests perillosos productes químics es prohibeixin als EUA i a la UE fins que, i només en el cas que, es demostri que són segurs. Signa la petició per salvar a les abelles i, amb elles, els nostres cultius.

EMERGENCIA MUNDIAL POR LAS ABEJAS

Silenciosamente, en todo el mundo, miles de millones de abejas están muriendo, amenazando así nuestros cultivos y alimentos. Pero una prohibición mundial de un determinado tipo de pesticidas podría salvarlas de su extinción.

Cuatro países en Europa están comenzando a prohibir este veneno y las poblaciones de abejas se están recuperando. Pero un número de compañías químicas está ejerciendo una enorme presión para lograr que los pesticidas asesinos se mantengan en el mercado. Una protesta global en los EE.UU. y en la Unión Europea, en estos momentos en los que el debate se está encendiendo, podría provocar una efecto dominó en todo el mundo.

Avaaz propone generar un ensordecedor "zumbido" mundial para que estos peligrosos productos químicos se prohíban en los EE.UU y en la UE hasta que, y sólo en el caso de que, se demuestre que son seguros. Firma la petición para salvar a las abejas y, con ellas, a nuestros cultivos.

SAPS QUE EL TEU PAPER POT DESTRUIR LA SELVA?

Alguns dels productes de paper que es comercialitzen al mercat espanyol contribueixen definitivament a la destrucció de les selves d'Indonèsia. L'empresa de paper Asia Pulp & Paper (APP) n'és una de les responsables d'aquest problema.

Greenpeace ha documentat les ilegalitats d'aquesta empresa a la illa Sumatra. Àrees forestals de gran vàlua estan sent destruïdes per a subministrar fusta a les seves fàbriques de paper a Sumatra, fàbriques que exporten a tot el món el seu paper barat. Indonèsia és el tercer país emissor de gasos d'efecte hivernacle degut en gran part a la seva taxa de deforestació, per la qual cosa la protecció de les seves selves tropicals té també una gran importància per evitar l'agreujament del canvi climàtic.

Per donar suport a aquesta campanya de Greenpeace, clica aquí.

¿SABES QUE TU PAPEL PUEDE DESTRUIR LA SELVA?

Algunos de los productos papeleros que se comercializan en el mercado español contribuyen definitivamente a la destrucción de las selvas de Indonesia. La empresa papelera Asia Pulp & Paper (APP) es uno de los responsables de este problema.

Greenpeace ha documentado las ilegalidades de esta empresa en la isla Sumatra. Áreas forestales de gran valor están siendo destruidas para suministrar madera a sus fábricas de papel en Sumatra, fábricas que exportan a todo el mundo su papel barato. Indonesia es el tercer país emisor de gases de efecto invernadero debido en gran parte a su tasa de deforestación, por lo que la protección de sus selvas tropicales tiene también una gran importancia para evitar el agravamiento del cambio climático.

Para apoyar esta campaña de Greenpeace, clica aquí.

MANIFEST 2010.
PER UN MÓN HABITABLE PER A TOTS

Procés participatiu d'elaboració del Consens de Barcelona sobre alternatives interculturals a la globalització neoliberal.

Llegeix el manifest aquí
Signa el manifest aquí

MANIFIESTO 2010.
POR UN MUNDO HABITABLE PARA TODOS

Proceso participativo de elaboración del Consenso de Barcelona sobre alternativas interculturales a la globalización neoliberal.

Lee el manifiesto aquí
Firma el manifiesto aquí


UN REGAL...

CHIP CONLEY: MEDINT EL QUE FA
QUE LA VIDA VALGUI LA PENA

Quan va esclatar la bombolla puntocom, l'empresari hoteler Chip Conley va anar a la recerca d'un model de negoci basat en la felicitat. En una vella amistat amb una treballadora i en la saviesa d'un rei budista va aprendre que l'èxit prové del que un mateix valora.

CHIP CONLEY: MIDIENDO LO QUE HACE
QUE LA VIDA VALGA LA PENA

Cuando estalló la burbuja puntocom, el empresario hotelero Chip Conley fue en busca de un modelo de negocio basado en la felicidad. En una vieja amistad con una empleada y en la sabiduría de un rey budista, aprendió que el éxito proviene de lo que uno valora. "UNA FOTOGRAFIA PREMIADA"

El "suïcidi" moral de la humanitat és oblidar l'ètica en favor de l'"estètica"...

(Veure vídeo)

 "UNA FOTOGRAFÍA PREMIADA"

El "suicidio" moral de la humanidad es olvidar la ética en favor de la "estética"...

(Ver vídeo)

No hay comentarios:

Publicar un comentario