Butlletí Maig 2011


EDITORIAL

UNA MIRADA A L'ESDEVENIDOR

Capficats en el tarannà de les necessitats quotidianes oblidem el que és important pel que és urgent. Una ment i consciència desperta han d'aplicar-se a les qüestions diàries sense oblidar l’objectiu final i transcendent. L’objectiu final és el que ens permet separar el gra de la palla perquè és el referent en què ens podem comparar i emmirallar quan estem atrafegats i enterbolits per les nostres tasques.

No només estem distrets per les nostres urgències personals i quotidianes, la salut dels de casa, el pagament de la hipoteca, les responsabilitats professionals o les tasques de la llar… sinó per les del col·lectiu de la societat humana on les grans notícies del moment amaguen la teranyina d’interessos que s’escampa per arreu.

El fet de recordar-nos, d'atansar-nos sobre el nostre sentit de vida enforteix el vincle amb la nostra intenció per Ser, que és en definitiva la intenció ulterior de la vida. Són moltes les coses que calen atiar però només tenen sentit si cadascuna d’elles contribueix a acostar-nos al nostre propòsit de ser. Tot ens duu a aquesta recerca encara que perdem el fil i no recordem qui som i on anem.

Durant milers d’anys la brutalitat, la ceguesa, la ignorància, la por… ens han dut a un pou obscur que impedia el nostre creixement creatiu. La sensibilitat creixent, la responsabilitat per als altres, l'amor a la vida… han anat forjant la psicologia de l'home d’ara que ja no en té prou amb una participació feble i atemorida en l'elaboració del seu propi destí.

Cada vegada es fa més evident el desencant dels pobles davant les estratègies burdes d’aquells que pretenen ser els seus líders. Ells també encegats pel pes de les responsabilitats quotidianes han perdut la visió inspirada que els caldria per ser capdavanters de la nova humanitat que empeny. Com podrien sinó perdre les oportunitats tan evidents no només de corregir grans errors com els comesos per la necessitat energètica amb la producció nuclear, la correcció a les pressions del capital per sobre del bé de les persones, la necessitat d’ensenyar els draps bruts sense por a ser criticats… sinó que han perdut la capacitat d'inspirar els pobles sota una guia de justícia i d’esperança.

Han perdut l’oportunitat de renunciar als seus privilegis, com el poble els demana, quan tots estem en situació de crisi i en comptes de ser el model d’una nova societat plena de cooperació, d’humanitat, de renúncia i sacrifici, encara lluiten per la visió de l'antic paradigma per aguantar i enfortir els avantatges i privilegis d’aquells que ja en tenien molts per sobre de tants que ara en tenen menys.

El gir cap a una nova societat requereix no només una honestedat a prova de foc sinó la capacitat d’albirar els nous models ètics, socials, econòmics i tecnològics que la gent intueix i anhela. La gent no pot oblidar el que li demana el cor i encara que la mandra i la por fan lentes llurs passes i reivindicacions, quan sigui el temps arribat res podrà impedir l’esclat de les veus i dels cors encisats per la llum de la nova albada.

Jordi Orús

UNA MIRADA AL DEVENIR

Empecinados en el proceso de las necesidades cotidianas olvidamos lo que es importante por lo que es urgente. Una mente y conciencia despierta han de poder aplicarse a las cuestiones diarias sin olvidar el objetivo final y trascendente. El objetivo final es el que nos permite separar el grano de la paja porque es el referente en el cual nos podemos comparar y reflejar cuando estamos atareados y obnubilados en nuestro ajetreo.

No sólo estamos distraídos por nuestras urgencias personales y cotidianas; la salud de los de casa, el pago de la hipoteca, las responsabilidades profesionales o las labores del hogar… sino por las del colectivo de la sociedad humana donde las grandes noticias del momento esconden la telaraña de intereses que se esparcen por doquier.

El hecho de recordarnos, de enfocarnos sobre nuestro sentido de la vida, fortalece el vínculo con nuestra intención por Ser, que es en definitiva la intención ulterior de la vida. Son muchas las cosas que es necesario empujar pero sólo tienen sentido si cada una de ellas contribuye a acercarnos a nuestro propósito de ser. Todo nos lleva a esta búsqueda aunque en el proceso perdamos el hilo y no recordemos quiénes somos y a dónde vamos.

Durante miles de años la brutalidad, la ceguera, la ignorancia, el miedo… nos ha llevado a un pozo oscuro que impedía nuestro crecimiento creativo. La sensibilidad creciente, la responsabilidad por los demás, el amor a la vida… han ido forjando la psicología del hombre actual que ya no tiene suficiente con una participación débil y atemorizada en la elaboración de su propio destino.

Cada vez es más evidente el desencanto de los pueblos ante las estrategias burdas de aquellos que pretenden ser sus líderes. Ellos encegados también por el peso de las responsabilidades cotidianas han perdido la visión inspirada que les haría falta para ser pioneros de la nueva humanidad que empuja. Cómo podrían sino perder las oportunidades tan evidentes no sólo para corregir grandes errores como los cometidos por la necesidad energética con la producción nuclear, la corrección a las presiones del capital por encima del bien de las personas, la necesidad de enseñar los trapos sucios sin miedo a ser criticados… sino que además han perdido la capacidad de inspirar a los pueblos bajo una guía de justicia y de esperanza.

Han perdido la oportunidad de renunciar a sus privilegios, cuando el pueblo lo pedía, cuando todos estamos en situación de crisis y en lugar de ser el modelo de una nueva sociedad llena de cooperación, de humanidad, de renuncia y sacrificio, aun luchan por la visión del antiguo paradigma por aguantar y reforzar las ventajas y privilegios de aquellos que ya tienen muchos por encima de tantos que ahora tienen menos.

El giro hacia una nueva sociedad requiere no sólo honestidad a prueba de fuego sino la capacidad de otear los nuevos modelos éticos, sociales, económicos y tecnológicos que la gente intuye y anhela. La gente no puede olvidar lo que le pide el corazón y aunque la pereza y el miedo hacen lentos sus pasos y reivindicaciones, cuando sea el momento llegado nada podrá impedir el estallido de las voces y de los corazones seducidos por la luz del nuevo amanecer.

Jordi Orús

NOTÍCIES

OBSOLESCÈNCIA PROGRAMADA
OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 
CONFERÈNCIA D'ARCADI OLIVERES: CRISI I SOLIDARITAT
CONFERENCIA DE ARCADI OLIVERES: CRISIS Y SOLIDARIDAD


Conferència Arcadi Oliveres por RTVMallorca


CAMPANYES

AUDITORIA PER AL "DEUTE ODIÓS"
DE TUNÍSIA

En solidaritat amb la societat civil de Tunísia i en coordinació amb altres campanyes de deute del continent europeu, "Quién debe a quién" demana la suspensió immediata del pagament dels crèdits espanyols atorgats a Tunísia (amb congelació dels interessos) i la realització d'una auditoria d'aquests crèdits.

Aquesta auditoria ha de comptar amb la participació de la societat civil en tot moment, tal com va fer el Govern equatorià el 2007 i 2008 amb el procés de la Comissió per a l'Auditoria Integral del Crèdit Públic (CAIC). Amb ella, s'espera treure a la llum el destí dels fons agafats en préstec, les condicionalitats, així com els seus impactes econòmics, socials i mediambientals. El procés de l'auditoria permetrà identificar i repudiar la part il·legítima del deute tunisià, evitar la formació d'un nou cicle d'endeutament il·legítim i responsabilitzar i encausar a aquelles persones que hagin pogut incórrer en delictes econòmics, tant per part de les institucions espanyoles com dels integrants de l'estructura de poder de Ben Alí.

No es pot permetre que un poble que va aconseguir una revolució històrica per a alliberar-se d'una dictadura sigui sotmès ara a la dictadura d'un deute que impedeix la seva soberania real.

Uneix-te i signa a favor de l'auditoria del deute públic de Tunísia!

AUDITORÍA PARA LA "DEUDA ODIOSA"
DE TÚNEZ

En solidaridad con la sociedad civil tunecina y en coordinación con otras campañas de deuda del continente europeo, "Quién debe a quién" pide la suspensión inmediata del pago de los créditos españoles otorgados a Túnez (con congelación de los intereses) y la realización de una auditoría de estos créditos.

Esta auditoría debe contar con la participación de la sociedad civil en todo momento, tal como hizo el Gobierno ecuatoriano en 2007 y 2008 con el proceso de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC). Con ella, se espera sacar a la luz el destino de los fondos tomados en préstamo, las condicionalidades, así como sus impactos económicos, sociales y medioambientales. El proceso de la auditoria permitirá identificar y repudiar la parte ilegitima de la deuda tunecina, evitar la formación de un nuevo ciclo de endeudamiento ilegitimo y responsabilizar y encausar a aquellas personas que hayan podido incurrir en delitos económicos , tanto por parte de las instituciones españolas, como de los integrantes de la estructura de poder de Ben Alí.

No se puede permitir que un pueblo que logró una revolución histórica para liberarse de una dictadura sea sometido ahora a la dictadura de una deuda que impide su soberanía real.

¡Únete y firma a favor de la auditoría de la deuda pública de Túnez!

DRETS PER A LES PERSONES,
REGLES PER ALS NEGOCIS

Greenpeace, en col·laboració amb l'Observatori de Responsabilitat Social Corporativa, Intermón Oxfam i SETEM, acaba de llençar a Espanya la campanya "Drets per a les persones, regles per als negocis", que ja està desenvolupant-se en 13 països europeus.

L'objectiu d'aquesta campanya és aconseguir canvis legislatius a la Unió Europea per tal que es garanteixi que:

a) les empreses europees siguin responsables legalment pels danys que causin a les persones i al medi ambient;
b) tinguin que oferir informació completa, veraç i contrastable sobre aquests danys;
c) les víctimes fora d'Europa tinguin accés a la justícia europea per a compensar-les pels danys soferts.

Per tot això es necessiten 100.000 signatures per a convèncer a les autoritats europees que és necessari un canvi en la legislació que regula les activitats de les empreses. L'objectiu de Greenpeace és forçar-les a comportar-se de forma més responsable. Ciberactua!

DERECHOS PARA LAS PERSONAS,
REGLAS PARA LOS NEGOCIOS

Greenpeace, en colaboración con el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, Intermón Oxfarm y SETEM, acaban de lanzar en España la campaña "Derechos para las personas, reglas para los negocios", que ya está desarrollándose en 13 países europeos.

El objetivo de esta campaña es lograr cambios legislativos en la Unión Europea para que se garantice que:

a) las empresas europeas son responsables legalmente por los daños que causen a las personas y al medio ambiente;
b) tienen que ofrecer información completa, veraz y contrastable sobre esos daños;
c) las víctimas fuera de Europa tienen acceso a la justicia europea para compensarlas por los daños sufridos.

Para ello se necesitan 100.000 firmas, para convencer a las autoridades europeas de que es necesario un cambio en la legislación que regula las actividades de las empresas. El objetivo de Greenpeace es forzarlas a comportarse de forma más responsable. ¡Ciberactúa!

POSAR FI A LA TORTURA PER "WIKILEAKS"

El confident de Wikileaks, Bradley Manning, està sent sotmès a tortures brutals en una presó militar als EUA, com a part d'una estratègia més àmplia per a silenciar i intimidar a aquells que poden estar considerant noves filtracions. Els abusos sobre Manning han polaritzat posicions dins del govern nord-americà i el president Obama està molt pendent de la seva reputació internacional. Un gegantí clamor internacional pot aconseguir que posi fi a les tortures.

Signa la petició i el missatge serà difòs a través d'impactants anuncis i accions a Washington quan es reuneixin 250.000 signatures.

PONER FIN A LA TORTURA POR "WIKILEAKS"

El confidente de Wikileaks, Bradley Manning, está siendo sometido a torturas brutales en una prisión militar en EE.UU., como parte de una estrategia más amplia para silenciar e intimidar a quienes puedan estar considerando nuevas filtraciones. Los abusos sobre Manning han polarizado posiciones dentro del gobierno estadounidense y el presidente Obama está muy pendiente de su reputación internacional. Un gigantesco clamor internacional puede lograr que ponga fin a las torturas.

Firma la petición y el mensaje será difundido a través de impactantes anuncios y acciones en Washington cuando se reúnan 250.000 firmas.

UN REGAL...

ENTREVISTA A MATIAS DE STEFANO
ENTREVISTA A MATÍAS DE STEFANO


ENTREVISTA A MATÍAS DE STEFANO from La Caja de Pandora on Vimeo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario