Butlletí Agost 2010


EDITORIAL

EL PARANY DE L’ACTIVITAT

El ritme de vida, les necessitats econòmiques, els compromisos ineludibles, la facilitat de comunicació, el desig de quedar bé amb tothom, les ofertes irresistibles de coses interessants, els programes de lleure atractius... Volem fer coses importants però hem d’atendre els afers quotidians. Volem acceptar les oportunitats extraordinàries però hem de treballar més hores per a poder-les pagar... Tot plegat fa que tinguem un calendari personal d’activitats que no podem sostenir.

Fer més coses no vol dir necessàriament ser més eficients, ni més productius, ni més feliços, ni millors col·laboradors, ni millors companys. És la qualitat i no la quantitat el que ens és de menester. Sí! és cert que volem estar a totes i que actuem així perquè pensem que potser ens perdem quelcom important, imprescindible... La plenitud ens la dóna el fet d’estar ben involucrats en qualsevol experiència anhelada i no la podem assaborir si hi passem de puntetes. Per a estimar la vida ens cal aprofundir-hi, ens cal penetrar-hi, ens cal enamorar-la restant nosaltres enamorats alhora... i qui pot seduir i deixar-se seduir si no té temps per a fer-ho?

Ara sentim parlar del Slow Food, del Slow Life i del decreixement i tanmateix són conceptes amb què hi estem d’acord i que voldríem fer nostres, però alhora no som capaços d’endreçar la nostra agenda per poder VIURE! L’expressió de la vida es fa rica i fecunda en la mesura en que hi posem ganes i intenció. Ja sabem per la física quàntica (abans també ho sabíem) que nosaltres construïm la vida i que en la nostra intenció apassionada d'ingerència, la vida ens dóna el que li invoquem amb la nostra activitat i actitud. No serà que ens dóna feina perquè això és el que sembrem?

Si la vida és per ésser, podrem ser més fent més?

Jordi Orús


LA TRAMPA DE LA ACTIVIDAD

El ritmo de vida, las necesidades económicas, los compromisos ineludibles, la facilidad de comunicación, el deseo de quedar bien con todos, las ofertas irresistibles de cosas interesantes, los programas de ocio atractivos... Queremos hacer cosas importantes pero hemos de atender las necesidades cotidianas. Queremos aceptar las oportunidades extraordinarias pero hemos de trabajar más horas para podérnoslas pagar… Todo ello hace que tengamos una agenda personal de actividades que no podemos sostener.

El hacer más cosas no quiere decir necesariamente ser más eficientes, ni más productivos, ni mejores colaboradores, ni mejores compañeros, ni más felices. Es la calidad y no la cantidad lo que nos es preciso. ¡Sí! Es cierto que queremos estar en todo y que actuamos así porque pensamos que podemos perdernos algo importante, imprescindible… La plenitud nos la da el hecho de estar muy involucrados en cualquier experiencia anhelada y no la podemos saborear si pasamos por ella de puntillas. Para amar la vida nos es necesario profundizarla, es preciso penetrarla, nos es preciso enamorarla quedando nosotros enamorados de ella a la vez… ¿y quién puede seducir y dejarse seducir si no tiene tiempo para ello?

Ahora oímos hablar del Slow Food, del Slow Life y del decrecimiento y posiblemente son conceptos con los que estamos de acuerdo y quisiéramos hacer nuestros, pero a su vez no somos capaces de organizar nuestra agenda para poder ¡VIVIR! La expresión de la vida se hace rica y fecunda en la medida en que le ponemos ganas e intención. Ya sabemos por la física cuántica (antes también lo sabíamos) que nosotros construimos la vida y que con nuestra intención apasionada de injerencia, la vida nos da aquello que invocamos con nuestra actividad y actitud. ¿No será que nos da trabajo porque esto es lo que sembramos?

Si la vida es para SER ¿podremos ser más haciendo más?

Jordi Orús


NOTÍCIES D'INTERÈS

MÉS DE 1.000 EMPLEATS COMPROMESOS JA
AMB LA CALCULADORA D'ESTALVI
D'EMISSIONS D'"ACCIÓN CO2"

La nova eina gratuïta del Programa d'estalvi voluntari d'emissions de la Fundación Entorno ha superat els 1.000 empleats compromesos. Amb un senzill procés de descàrrega, és possible calcular les emissions i els euros estalviats en les factures.

Més de 1.000 empleats de les 22 empreses que actualment formen part del Programa ‘Acción CO2’ de Fundación Entorno i d'altres companyies s'han compromès ja amb la calculadora d'estalvi d'emissions posada a la seva disposició recentment i que contribuirà a seguir sumant compromisos en benefici del planeta.

I és que, més enllà dels empleats de les 22 companyies integrants d'‘Acción CO2’, aquesta nova eina ha arribat també a un bon nombre de ciutadans, amics i familiars dels treballadors i interessats a contribuir en l'augment de la xifra comú d'estalvi d'emissions que des del llançament de la iniciativa, el 2008, creix any rere any.

Gràcies a aquesta nova calculadora, gratuïta i disponible a l'enllaç http://www.fundacionentorno.org/accionco2/08/calculadora.htm és possible comprometre's a realitzar 10 mesures en el dia a dia, com utilitzar bombetes de baix consum o disminuir un grau l'aire condicionat del lloc de treball o de la llar.

Notícia publicada a www.ecoticias.com el 20/07/2010 Llegir més...

MÁS DE 1.000 EMPLEADOS COMPROMETIDOS YA
CON LA CALCULADORA DE AHORRO
DE EMISIONES DE "ACCIÓN CO2"

La nueva herramienta gratuita del Programa de ahorro voluntario de emisiones de la Fundación Entorno ha superado los 1.000 empleados comprometidos. Con un sencillo proceso de descarga, es posible calcular las emisiones y los euros ahorrados en las facturas.

Más de 1.000 empleados de las 22 empresas que actualmente forman parte del Programa ‘Acción CO2’ de Fundación Entorno y de otras compañías se han comprometido ya con la calculadora de ahorro de emisiones puesta a su disposición recientemente y que contribuirá a seguir sumando compromisos en beneficio del planeta.

Y es que, más allá de los empleados de las 22 compañías integrantes de ‘Acción CO2’, esta nueva herramienta ha llegado también a un buen número de ciudadanos, amigos y familiares de los trabajadores e interesados en contribuir al aumento de la cifra común de ahorro de emisiones que desde el lanzamiento de la iniciativa, en 2008, crece año a año.

Gracias a esta nueva calculadora, gratuita y disponible en el enlace http://www.fundacionentorno.org/accionco2/08/calculadora.htm, es posible comprometerse a realizar 10 medidas en el día a día como utilizar bombillas de bajo consumo o disminuir un grado el aire acondicionado del lugar de trabajo o del hogar.

Noticia publicada en www.ecoticias.com el 20/07/2010 Leer más...


ELS CRÈDITS A LA INDÚSTRIA DE L'ARMAMENT

El Centre d'Estudis per la Pau JM. Delàs ens ofereix una dada per a pensar-hi: la indústria de l'armament ha rebut, des de 1997, crèdits del Ministeri d'Índustria espanyol per valor de 14.000 milions d'euros, a pagar en vint còmodes anys i sense interessos. Fins ara només s'ha reemborsat un 1% del total del préstec. Als fabricants de guerres, als empresaris del pim, pam, pum, pel seu interès, se'ls indulten els interessos. Ells, que són tan competents en les liquidacions, no troben el moment per a passar per caixa.

Escrit a Palabre-ando el 27-07-2010, blog de Gustavo Duch.

Per a més informació sobre el tema dels crèdits a la indústria de l'armament, es pot consultar l'informe "El gasto militar no está en crisis" escrit per José Toribio i publicat a http://www.centredelas.org/ el 28-05-2010. Una anàlisi de la liquidació de la despesa militar espanyola de l'any 2009, així com dels grans programes d'armes que hi ha en curs de fabricació per un import de 29.484 milions d'euros.

LOS CRÉDITOS A LA INDUSTRIA ARMAMENTÍSTICA

El Centro de Estudios por la Paz JM. Delàs nos ofrece un dato para pensar: la industria armamentística ha recibido, desde 1997, créditos del Ministerio de Industria español por valor de 14.000 millones de euros, a pagar en veinte cómodos años y sin intereses. Hasta la fecha sólo se ha reembolsado un 1% del total prestado. A los fabricantes de las guerras, a los empresarios del pim, pam, pum, por su interés, se les indultan los intereses. Ellos, tan competentes en liquidaciones, no encuentran el momento para pasar por caja.

Escrito en Palabre-ando el 27-07-2010, blog de Gustavo Duch.

Para más información sobre el tema de los créditos a la industria armamentística, se puede consultar el informe "El gasto militar no está en crisis" escrito por José Toribio y publicado en http://www.centredelas.org/ el 28-05-2010. Análisis de la liquidación del gasto militar español del año 2009, así como de los grandes programas de armas en curso de fabricación por un importe de 29.484 millones de euros.


LA PRIVATITZACIÓ DE LES CAIXES D'ESTALVI NOMÉS
BENEFICIARÀ ALS GRANS CULPABLES DE LA CRISI

Comunicat d'ATTAC España, 9 de Juliol de 2010.

Fa pocs dies, ATTAC va presentar en una roda de premsa celebrada al Congrés dels Diputats la seva proposta sobre la necessitat d'instaurar una banca pública. Amb l'objectiu d'iniciar aquest debat públic vam plantejar la necessitat de nacionalitzar les Caixes d'Estalvi.

L'objectiu no era que les caixes perdessin el seu caràcter, implantació i vinculació territorial, ni tampoc arranar la representació de sectors econòmics, socials, treballadores i treballadors i impositors, impositores. Tot el contrari, es tractava de defendre'ls de la gran banca privada espanyola i d'altres sectors dels poders econòmics i financers que desitgen el BOTÍ de les Caixes d'Estalvi. I per a aconseguir-ho, un pas imprescindible que s'ha de donar és bancaritzar-les i privatitzar-les mitjançant la introducció d'accionariat privat, que lògicament voldrà obtenir beneficis tant sí com no de l'Obra Social.

A ATTAC sabíem que una reforma a pitjor, és a dir, per a privatitzar les caixes, estava en marxa. Amb l'acord entre el PP, el PSOE i CiU, anunciat aquest dijous pel president del Govern, s'ha posat de manifest que, per desgràcia, un cop més teníem raó. Llegir més...

LA PRIVATIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO
SÓLO BENEFICIARÁ A LOS GRANDES CULPABLES
DE LA CRISIS

Comunicado de ATTAC España, 9 de Julio de 2010.

Hace pocos días, ATTAC presentó en una rueda de prensa celebrada en el Congreso de los Diputados su propuesta acerca de la necesidad de instaurar una banca pública. Al objeto de iniciar este debate público planteábamos la necesidad de nacionalizar las Cajas de Ahorros.

No era el objetivo de que las Cajas perdieran su carácter, implantación y vinculación territorial, o de cercenar la representación de sectores económicos, sociales, trabajadoras y trabajadores e impositores, impositoras. Al contrario, se trataba de defenderlas de la gran banca privada española y otros sectores de los poderes económicos y financieros que desean el BOTÍN de las Cajas de Ahorros; y para ello, un paso imprescindible que debe darse es bancarizarlas y privatizarlas mediante la introducción de accionariado privado, que lógicamente querrá obtener beneficios a costa de la Obra Social.

Sabíamos en ATTAC que una reforma a peor, es decir para privatizar las Cajas, estaba en marcha. Con el acuerdo entre el PP, el PSOE y CiU, anunciado este jueves por el presidente del Gobierno, se ha puesto de manifiesto que, por desgracia, nuevamente teníamos razón. Leer más...


Galetes de fang / Galletas de barro


CAMPANYES SOCIALS

POSA FI A LA LAPIDACIÓ!

Fa uns dies un enorme clamor internacional va impedir l'execució per lapidació d'una dona iraní, Sakineh Mohammadi Ashtiani.

Però encara es tem que Sakineh pugui ser penjada i, a dia d'avui, hi ha quinze persones més a l'espera de ser lapidades. De confirmar-se, seran enterrades fins al coll i moriran a causa de les terribles pedregades.

La campanya liderada pels valents fills de Sakineh demostra que la condemna per part de la comunitat internacional pot tenir un impacte. Convertim la desesperada crida a la justícia d'aquesta família en un moviment que posi fi a la lapidació d'una vegada per totes. Signa la petició i envia-la a tots els teus coneguts: Signar

¡PON FIN A LA LAPIDACIÓN!

Hace unos días un enorme clamor internacional impidió la ejecución por lapidación de una mujer iraní, Sakineh Mohammadi Ashtiani.

Sin embargo, aún se teme que Sakineh pueda ser ahorcada y, a día de hoy, hay otras quince personas a la espera de ser lapidadas. De confirmarse, serán enterradas hasta el cuello y morirán a causa de las terribles pedradas.

La campaña liderada por los valientes hijos de Sakineh demuestra que la condena por parte de la comunidad internacional puede tener un impacto. Convirtamos el desesperado llamamiento a la justicia de esta familia en un movimiento que acabe con la lapidación de una vez por todas. Firma la petición y envíala a todos tus conocidos: Firmar


PREMI NOBEL DE LA PAU 2010
PER A LA FUNDACIÓ VICENÇ FERRER

Signem per a aconseguir que el Nobel s'otorgui a qui veritablement promou la pau i la fomenta. És el moment de signar per a aconseguir el Premi Nobel de la Pau per a Vicenç Ferrer i la seva obra a la Índia. Aquesta és l'adreça on ho pots fer. Els fets d'aquest home parlen per ells mateixos.

http://www.nobeldelapaz.org/web/index.php

PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2010
PARA LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Firmemos para conseguir que el Nobel se otorge a quien verdaderamente promueve la paz y la fomenta. Es el momento de firmar para conseguir el Premio Nobel de la Paz para Vicente Ferrer y su obra en la India. Ésta es la dirección para poder hacerlo. Los hechos de este hombre hablan por sí mismos.

http://www.nobeldelapaz.org/web/index.php


UN REGAL...

LA SAVIESA DEL SILENCI INTERN

Text Taoista, part de l'Ensenyament de Lao Tse. Descobreix la Màgia del temple del Silenci Intern...

LA SABIDURÍA DEL SILENCIO INTERNO

Texto Taoista, parte de la Enseñanza de Lao Tse. Descubre la Magia del templo del Silencio Interno...

No hay comentarios:

Publicar un comentario